logo

Arkitekturstyring i spesialisthelsetjenesten

Arkitekturstyring er metoden og retningen hvordan virksomhetsarkitektur og andre arkitekturer er styrt på et virksomhetsnivå.  Oversatt til spesialisthelsetjenesten, sier det hvordan en organiserer seg for å få mer samordnet og standardisert arkitektur på forskjellige områder.

​​Arkit​​​ekturstyring skjer ikke alene, men via et hierarki av styringsstrukturer.  I spesialisthelsetjenesten er det mange slike strukturer som gir et større krav til hvordan få til en felles bestemmelse.  

Områder (domener) som omfattes av styring er:

  • Virksomhetsstyring
  • Arkitekturstyring
  • Teknologistyring
  • IKT-styring

Spesiali​sthelsetjenesten benytter seg av TOGAF som rammeverk for arkitekturstyring.

Arkite​​​kturstyring 

Arkitekturstyring i helsesektoren skjer på alle nivåer, nasjonalt, sektorielt, interregionalt, regionalt og lokalt nivå.  

Nasjonal styring​​​​smodell

Digitalisering​​sdirektoratet (Dig​dir)​ har ansvar for nasjonal arkitekturstyring i Norge.

Sekto​riell styringsmodell

Direktoratet for e-helse har a​​nsvaret for den sektorielle styringsmodellen som omfatter både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Styringsmodellen inkluderer et styre Nasjonalt e-helse styre, et prioriteringsutvalg Nasjonalt utvalg for IT prioriteringer (NUIT)​ og et fag- og arkitekturstyre Nasjonalt utvalg for fag og arkitektur (NUFA).​

Interregional styringsmodell

​Interregionalt RHF IKT-direktørmøte er etablert som ny styringsgruppe for videreføring av interregionalt samarbeid innen IKT-området i spesialisthelsetjenesten. RHF IKT-direktørmøtet etablerte det interregionale arkitekturutvalget (IRAU) som rådgivende organ.

Interregionalt arkitekturutvalg har følgende hovedformål:  
  • bidra til koordinering mellom helseregionene i samarbeid med, og behandling av arkitekturrelaterte saker fra/til, nasjonale aktører og arenaer  
  • utøve arkitekturstyring innen felles interregional prosjektportefølje og forvaltning, herunder sikre at felles grunnmur og komponenter benyttes og at besluttede målbilder og prinsipper følges
  • bidra til økt grad av samordning og samarbeid på tvers av helseregionene 
IRAU kan, og ved behov, oprette ulike fagnettverk som har ansvar for fagspesifikk rådgiving. I 2021 eksisterer det fire aktive fagnettverk.

irau

​​Regional og lokal sty​​ringsmodell

De regionale arkitekturkontorene forvalter en arkitekturstyringsmodell for den enkelte region, og samarbeider med sine helseforetak om arkitekturstyring.​


Sist oppdatert 14.10.2021