logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Virksomhetsarkitektur som strategisk virkemiddel

Samfunnet har store forventninger til utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Denne forventningen kommer tydelig frem gjennom politiske styringssignaler for sektoren hvor det legges stor vekt på å ivareta pasientenes behov og preferanser. Pasienter skal trekkes aktivt inn i utviklingen av egen behandling, og deres erfaringer skal vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet. Samtidig ser man behovet for å gi helsepersonell enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning, styring og forskning.

 

Copyright: Helse Midt-Norge​

De lan​​​gsiktige nasjonale målsettinger mot 2025 for utviklingen av helse- og omsorgssektoren kan oppsummeres som1,2:

  • Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud.
  • Økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring.
  • Bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser.
  • Gode og effektive pasientforløp med redusert ventetid, færre pasientskader og økt valgfrihet.
  • God tilgang til kvalifisert personell og høy kompetanse.
  • Bedre utnyttelse av de samlede personellressursene og mer systematisk kompetanseutvikling.
  • Økt omfang og implementering av kliniske pasientrettet forskning, helseforskning, global helseforskning og innovasjon.

Riktig teknologistøtte er et viktig virkemiddel for å realisere sektorens langsiktige målsetninger.

Det er utarbeidet en felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten basert på det langsiktige målbildet for IKT i Helse- og omsorgssektoren som er beskrevet over, og strategien har følgende overordnede målsetning:


Bedre samordning og høyere grad av standardise​​ring innen IKT  mellom de fire helseregionene


Følgende fellesmål for IKT innen spesialisthelsetjenesten skal bidra til at det langsiktige målbildet realiseres:

Gode digitale løsninger for pasienten
Felles løsninger og tjenester som fremmer kvalitet og effektivitet
IKT-støtte for helhetlige standardiserte pasientforløp
Rett informasjon til rett tid og til rett mottaker


En av strategiene for å nå den overordnede målsetningen er å tilrettelegge for økt samordning og standardisering innen virksomhetsarkitektur.

Virksomhetsarkitektur benyttes i strategisk arbeid, i organisasjons- og prosessutvikling, i porteføljestyring, og i programmer og prosjekter for å bidra til følgende:
  • samsvar mellom strategiske mål, tiltak og resultater
  • økt innovasjon og smartere måter å jobbe på
  • standardisering og samhandling på tvers av helseregionene og sektoren
Det er utarbeidet mange tiltak som gir føringer og retningslinjer for arkitekturarbeid og IKT-utvikling i spesialisthelsetjenesten. En av de grunnleggende er Tiltak 12 "Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten" som ble utarbeidet i 2008. Her kan du se en oversikt over de som er mest aktuelle innenfor virksomhetsarkitektur.Sist oppdatert 14.10.2021