logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Styring og retning

Disse kapabilitetene responderer til interne og eksterne drivere, og gir rammer og retning for planlegging og endring slik at utvikling av helse- og omsorgstjenestene skjer innenfor og i tråd med disse.

Styring og retning.png

Virksomhetsstyring

Evnen til å håndtere mekanismer, prosesser og relasjoner som kontrollerer og gir retning til virksomheten. Dette inkluderer styring i forhold til lover, regler og retningslinjer, risiko, tjenestetilbud og resultat.

Helse- og omsorgstjenestens beskrevne verdigrunnlag skal ligge i bunn for utvikling, styring, planlegging og prioritering av helsehjelp. Verdiene rettferdighet, likeverdighet, lik tilgang til helse- og omsorgstjenester, åpenhet, kvalitet, brukermedvirkning, respekt for enkeltmennesket og nestekjærlighet skal ivaretas av alle deler av virksomheten.

Evnen til å definere, innhente, analysere og fremstille styringsdata og informasjon som gir ny innsikt og danner grunnlag for å sikre at virksomhetens resultatmål nås med akseptabel risiko. I dette ligger også evnen til å identifisere, analysere og, om nødvendig, reagere hensiktsmessig i forhold til risikoer som kan påvirke realisering av virksomhetens mål.

Resultatstyring kan fokusere på resultatene til en organisasjon, organisasjonsenhet, prosesser og tjenester, så vel som til en individuell medarbeider med hensyn til risikobildet. Måling basert på pasientopplevd kvalitet er også inkludert her.

Evnen til å balansere virksomhetenes tjenestetilbud i henhold til samfunnets og befolkningens behov og krav til helse- og omsorgstjenester innen rammene for organisasjonens oppdrag. Dette omfatter også å endre oppgavefordelingen mellom ulike virksomheter

Evnen til å planlegge organisasjonens arbeid i tråd med prioriteringer, mål og vedtatte rammer, samt å sørge for effektiv utnyttelse av virksomhetens samlede ressurser. Dette inkluderer kapasitetsplanlegging (bemanning og utstyr) og planlegging av anskaffelser (kategoristyring) i forhold til pasienter og brukergruppers behov, og budsjettering som en følge av dette.

Virksomhetsutvikling

Evnen til å utvikle virksomheten for at innbyggerne skal sikres helse- og omsorgstjenester slik det er fastsett i lover og forskrifter, og detaljert i oppdragsdokument og proposisjoner.

Med helse- og omsorgstjenester menes de tjenester som ytes av private og offentlige institusjoner og virksomheter i samfunnet som har til formål å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom, å yte pleie og omsorg til syke mennesker eller å rehabilitere og attføre pasienter etter sykdom og skade.

Evnen til systematisk å innhente, frembringe og implementere nye ideer eller muligheter som skaper verdi for helsesektoren eller pasient og bruker. Dette kan være en ny eller forbedret vare, en tjeneste, en arbeidsprosess eller en organisasjonsform

Evnen til å definere spesifikke mål og beskrive retning og prioritering for å nå disse. Dette inkluderer også evnen til å sette mål og handlingsplan i kontekst av eksterne og interne drivere, og sørge for fleksibilitet i henhold til dette

Evnen til å implementere strategier gjennom tiltak for organisasjons- og helsetjenesteutvikling slik at virksomheten kan nå sine mål og oppfylle sitt oppdrag. Dette omfatter også evnen til å håndtere drivkreftene, visjonene og prosessene som driver endringer i virksomheten, samt å sørge for at forventede gevinster blir realisert.

Prosjektporteføljestyring og endringsledelse er viktige elementer i dette.


 

Kvalitet og pasientsikkerhet

Evnen til å sikre et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud, satsning på systematisk kvalitetsforbedring, bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser.

Evnen til å sikre og etterse at virksomheten har prosedyrer og rutiner som reflekterer gjeldende lover og forskrifter, prinsipper og retningslinjer. Omfatter evnen til å sørge for at dens medarbeidere vet om og følger disse prosedyrene. Dette gjelder også evnen å kunne fange opp avvik i behandling, pleie eller omsorg som er ytet.

Evnen til å drive gjentakende evaluering og forbedring av behandlingsforløp, prosesser og prosedyrer, samt benchmarking mot andre tilsvarende organisasjoner eller beste praksis med formål om forbedring.

Evnen til å kunne sammenstille avvik, feil og uhensiktsmessigheter, klassifisere og analysere disse og sørge for tilbakemelding for justering av prosedyrer og rutiner og andre forhold for å redusere sannsynlighet eller konsekvens av oppståtte avvik.


 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Evnen til å å unngå og begrense ulykker og skader på mennesker, miljø og eiendeler, samt ivareta medarbeideres helse og velferd.

Evnen til å ivareta medarbeideres helse og fremme et sunt arbeidsmiljø.

Evnen til å håndtere miljørelaterte spørsmål vedrørende inkludert kontroll, bruk, lagring og deponering av alle farlige materialer som er brukt eller produsert.

Evnen til å utvikle og implementere prosesser, standarder og systemer for å forebygge ulykker, skader og andre uønskede hendelser i organisasjonen. Dette omfatter forebygging eller reduksjon av uønskete hendelser eller episoder som berører medarbeidere eller fasiliteter.

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Evnen til å håndtere interessenter og omdømmebygging til nåværende og fremtidig nytte.

Evnen til å håndtere forholdet mellom organisasjonen og dens interessenter. Interessenter kan eksempelvis være både interne (enheter, medarbeidere), pasienter og pårørende, samfunnet, foreninger og interessegrupper. Målet er å ta hensyn til og påvirke interessentenes holdning, beslutninger og handlinger for gjensidig nytte.

Evnen til å håndtere alle juridiske aspekter. Dette omfatter å evaluerer gjeldende regelverk med hensyn til hensiktsmessighet og utvikle nytt regelverk for å utnytte det mulighetsrom som foreligger teknologisk, finansielt og organisatorisk.

Evnen til å sørge for informasjon til medarbeidere, ha kontakt med media og formidle kontakt mellom media og medarbeidere. Inkluderte i dette er håndtering av innkommende henvendelser gjennom ulike kanaler fra media, brukere og andre interessenter, og formidling av saker til ulike interessenter. Omdømmebygging, profilering og kommunikasjonsrådgivning er også viktige deler av kapabiliteten.


 

Kunnskapsforvaltning

Evnen til å samle, dele og effektivt ta i bruk kunnskap. Inkludert i dette er en flerfaglig tilnærming for å oppnå organisatoriske mål ved best mulig bruk av den samlede kunnskapen i organisasjonen.

Evnen til å utvikle retningslinjer og veiledere for å yte helsehjelp i tråd med medisinsk og helsefaglig forskning og beste praksis. Dette omfatter både kunnskapsstøtte, beslutningsstøtte og prosesstøtte.

Evnen til å distribuere felles beste praksis for å yte helsehjelp.


 

Sist oppdatert 15.10.2021