logo

Kunnskapsbasert praksis – en praktisk øvelse

Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

​​​Kunnskapshåndtering

Spesialistgodkjenning innen alle legespesialiteter krever kompetanse i kunnskapshåndtering som beskrevet i felles kompetansemål (FKM):

Læringsmål

​​Del 1
 • LM-24 Kjenne til hvordan finne den mest pålitelige, relevante og kortfattede kunnskapen fra forskning (kunnskapspyramiden).
 • LM-25 Under veiledning kunne formulere gode, søkbare spørsmål fra egen praksis, gjennomføre søk i relevante kilder, kritisk vurdere forskningsgrunnlaget ved hjelp av sjekkliste, og bruke konklusjonene til å forbedre egen praksis (kunnskapssirkelen).
 • LM-26 Kjenne til hvilke typer kunnskap en må innhente og formidle til pasienten, ved behandlingsvalg der pasientens preferanser og personlige avveininger er relevante (samvalg).
 • LM-27 Under veiledning kunne innhente og presentere kunnskap om hva pasienter kan forvente av forsvarlige og tilgjengelige behandlinger for hvert behandlingsmål som er viktig for pasienten (samvalg).
 • LM-28 Under veiledning kunne bistå pasienter i å veie kunnskap om fordeler og ulemper ved behandlinger opp mot hverandre og bli enige om behandling (samvalg).
 • LM-29 Kunne følge anbefalt praksis for store pasientgrupper kandidaten møter i praksis gjennom å bruke gjeldende faglige retningslinjer og veiledere, behandlingslinjer/pasientforløp og faglige prosedyrer (kunnskapskilder).
 • LM-30 Kunne forbedre behandling av pasienter ved å bruke relevante og pålitelige elektroniske oppslagsverk, beslutningsstøtte, og nett- og smarttelefonverktøy som støtter pasientens egenbehandling (kunnskapskilder).
 • LM-31 Kjenne til og kunne understøtte muntlig informasjon til egne pasienter med informasjon på helsenorge.no (kunnskapskilder).

Del 2–3
 • LM-32 Selvstendig kunne formulere gode, søkbare spørsmål fra egen praksis, gjennomføre søk i relevante kilder, kritisk vurdere forskningsgrunnlaget ved hjelp av sjekkliste, og bruke konklusjonene til å forbedre egen praksis (kunnskapssirkelen).
 • LM-33 Selvstendig kunne gjennomføre en god beslutningsprosess om behandlingsalternativer sammen med pasienten (samvalg).
 • LM-34 Kunne bruke relevante kunnskapskilder innen egen spesialitet, og kjenne deres styrker og svakheter (kunnskapskilder).

 

​​Kurs for LIS2/3

I lenken under finner du et fritt tilgjengelig kurs som bidrar til oppnåelse av flere læringsmål innen kunnskapshåndtering, spesielt LM-32 og LM-34. 

E-læring - Kunnskapsbasert praksis og bruk av arbeidsfiler (kursbygger.ihelse.net)​

Målgruppen er leger i spesialisering, men kurset kan også v​ære nyttig for andre leger og annet helsepersonell. I kurset skal du jobbe med en selvvalgt klinisk problemstilling som er relevant for din praksis. 

Du skal fylle ut en digital arbeidsfil (se avsnittet "Digital arbeidsfil" under) der du går gjennom alle trinnene i kunnskapssirkelen, med tips for hvert trinn og lenker til mer utfyllende veiledning. Før arbeidet med filen, kan du se videoer med tre ulike eksempler på hvordan andre har gått frem for å finne kunnskapsbaserte svar på kliniske spørsmål. 

Kurset er laget i samarbeid mellom MAGIC Evidence Ecosystem Foundation​​ og Avdeling for kompetanseutvikling ved OUS, på oppdrag fra Regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst​.

Digital arbeidsfil

Registrer deg med navn og e-post i dette registreringsskjemaet (confirmit). Du vil da få tilsendt en e-post med en unik lenke til en digital arbeidsfil.

Når du fyller ut arbeidsfilen lagres informasjonen automatisk, og du kan bruke den unike lenken for å fullføre arbeidsfilen på et senere tidspunkt. Når du fullfører arbeidsfilen får du tilsendt dine svar som en PDF-fil til din registrerte e-postadresse.

Ressurser for LIS1

Helsebibliotekets sider om kunnskapsbasert praksis finner du mer informasjon som er relevant for læringsmålene innen kunnskapshåndtering for del 1 av spesialistutdanningen. 

HSØ har også laget en side om samvalg: Kunnskapsgrunnlag om å innføre samvalg (samvalg.no)​

 

Sist oppdatert 01.12.2022