logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Om de regionale utdanningssentrene

De regionale utdanningssentrene for leger i spesialisering (RegUt) skal bidra til bedre kvalitet i spesialistutdanningen.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

RegUt jobber regionalt og tverregionalt med å etablere godt samarbeid om utdanning og fremme kompetanse om veiledning, supervisjon og kompetansevurdering. Sammen legger vi til rette for tverregional samordning av endringsprosesser for læringsmål og Helsedirektoratets anbefalinger om læringsaktiviteter, og sørger for kurs for alle sykehusspesialitetene.

Utdanningssentrene er opprettet regionvis av de regionale helseforetakene på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, i samsvar med spesialistforskriften §4. Sentrene skulle «ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning» og organiseres i henholdsvis Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Oslo universitetssykehus.

RegUt har felles styringssystem og rapporterings- og beslutningslinjer. Mandatet​ ​er tverregionalt og beskriver formål, organisering, rapportering, samarbeidsforhold og hovedoppgaver, med denne innledningen:

Ny modell for spesialistutdanning av leger gir helseforetakene ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanningsløpene for legene i spesialisering. 

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

  • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene.
  • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt.

​​​Spesialitetsvise råd for LIS-utdanning

​For å bidra til at RegUt kan innfri formålet, er det opprettet råd for spesialistutdanning av leger for hver sykehusspesialitet tverregionalt og regionalt.​

Tverregionalt

​Regionalt

Felles dokumenter for RegUt

I dokumentene under redegjør vi for 

  • hvordan vi behandler forslag om endringer i henholdsvis Helsedirektoratets anbefalinger om læringsaktiviteter og læringsmålene i spesialistforskriften
Ansvaret for oppgavene RegUt skal utføre innen hver spesialistutdanning er fordelt regionvis og omtales som fagkontaktansvar​.
 
​Her finner du kontaktinformasjon til RegUt​​

Regional informasjon om hvert enkelt RegUt:

Sist oppdatert 08.01.2024