logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Train The Trainer-programmet i supervisjon og veiledning, HSØ

Her får du informasjon om programinnhold, vilkår for deltakelse og kostnader knyttet til Train The Trainer-programmet i supervisjon og veiledning, HSØ.

Publisert 18.08.2022
Sist oppdatert 24.08.2023
Logo regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering HSØ

​Arrangør: Programmet arrangeres og administreres av Regionalt utdanningssenter i Helse Sør-Øst (RegUt HSØ)

Kontaktinformasjon: RegUtpost@ous-hf.no / synbob@ous-hf.no


Informasjon om programinnhold, vilkår for deltakelse og kostnader

Spesialistutdanningen for leger er betydelig endret de siste årene, og kravene til supervisjon og veiledning er skjerpet i utdanningen av LIS.

Ansvaret for spesialistutdanningen er nå lagt til helseforetakene. For å møte de nye kravene må helseforetakene sørge for å utdanne/kurse leger i supervisjon, veiledning og kommunikasjon. Målgruppen for dette programmet er erfarne LIS og overleger med faglig autoritet og interesse for spesialistutdanningen. Målet er at de skal kunne lede undervisningen i supervisjon og veiledning av kolleger i eget foretak, slik at alle leger i foretaket som driver supervisjon og/eller veiledning etter hvert blir fortrolige med hovedprinsippene og kan anvende dem i praksis. Helseforetaket bør også sørge for at noen av legene lærer seg å undervise i kommunikasjon.

Deltakelse i programmets fire faste samlinger, samt lokalt arrangert kurs (i eget helseforetak), vil innebære ti dagers fravær fra klinisk praksis. I tillegg må det påregnes opptil seks dagers fravær i forbindelse med hjemmearbeid og forberedelse til lokalt kurs.

Temaene for TTT–programmet er:

 • supervisjon
 • veiledning
 • kompetansevurdering
 • undervisning i supervisjon, veiledning og kompetansevurdering


Kursets mål

Etter gjennomført program skal deltakerne kunne planlegge og gjennomføre kurs i supervisjon, veiledning og kompetansevurdering for kolleger. I tillegg har man muligheten til å opparbeide seg kunnskap om gjennomføring av kurs i klinisk kommunikasjon, se nederst på siden.


Programmets oppbygging

Programmet går over ca. ett år, og er fordelt på fire samlinger á to dager. Mellom 3. og 4. samling skal deltakere forberede og gjennomføre et to-dagers kurs i supervisjon, veiledning og kompetansevurdering ved eget helseforetak, supervisert av en lærer ved TTT-programmet. Dette krever at ledere i helseforetaket godkjenner påmelding, ev. selekterer deltakere til programmet og gir lederstøtte til slik gjennomføring av lokalt kurs. Helseforetaket kan velge om det ønsker å arrangere kurset over to påfølgende dager eller to separate dager, men det må gjennomføres før 4. samling. Basert på kurslærernes erfaring er det sterkt anbefalt å sette av to dager til de lokale kursene, da det kreves tid for å oppnå den aktuelle kompetansen og kvaliteten på kurset. Det anbefales at de lokale kursene ikke har flere enn 21 deltakere (7 deltakere per lærer). Et robust undervisningsteam ved hvert helseforetak bør med andre ord bestå av minst tre leger.

For at vi skal sikre at lærere ved TTT- programmet har ledig tid til å observere lokale kurs, må foretakene sende inn hvilke datoer de ønsker å avholde det lokale kurset, sammen med påmeldingen til programmet.

Vennligst noter inn ønsket dato for lokalt kurs nederst i påmeldingsskjemaet under punktet: «Annen informasjon som kan være relevant i forhold til kursopptak»


Vilkår for helseforetaket

Det er ønskelig at ledere legger til rette for at leger i målgruppen kan delta på TTT-programmet i supervisjon og veiledning med de vilkårene det innebærer.

 • Programdeltakere må ha fått i oppdrag av arbeidsgiver å undervise kolleger i supervisjon, veiledning, kompetansevurdering og eventuelt klinisk kommunikasjon.
 • Et robust undervisningsteam ved hvert helseforetak bør bestå av minst tre leger.
  • Det bør være minst to deltakere fra hvert helseforetak, fordi programmet krever teamarbeid også lokalt, og fordi det legges opp til mye praktisk undervisning i små grupper.
  • Hvis helseforetaket allerede har leger som har fullført programmet og derfor har kompetanse lokalt å spille på, kan påmelding av bare én godtas.
  • Helseforetakets størrelse, organisering og om virksomheten er lokalisert på flere steder kan være grunner til å melde på flere.
 • Det er bindende påmelding til programmet (de første 4 samlingene).
 • Det er ikke mulig å bytte kull underveis dersom man blir forhindret fra å delta på en samling.
 • RegUt kan ikke garantere at det blir mulig å ta igjen tapte samlinger.
 • Ved sykefravær vil det på bakgrunn av søknad vurderes om deltakere kan ta igjen samlinger senere.
 • Det vil ikke være mulig for helseforetakene å bytte ut deltakere i løpet av programmet.


Forkunnskaper

Det forventes fra helseforetakenes side at de som deltar på kursprogrammet er erfarne leger med supervisjonserfaring, som helst også har veiledet LIS.


Kostnader

Programmet koster kr 34​ 000,-. Prisen dekker 4 samlinger i tillegg til supervisjon når det lokale kurset arrangeres. Kursmateriell inngår. Helseforetak utenfor Helse Sør-Øst må påregne å betale reiseutgifter for kursleder fra TTT-programmet i forbindelse med supervisjon av lokale kurs.


Kurs i å drive kommunikasjonskurs («5. Samling»)

For de som er interessert, vil det også bli arrangert et 2-dagers kurs i å drive kommunikasjonskurs for leger. En forutsetning er at man har deltatt på kommunikasjonskurset «Fire gode vaner» eller tilsvarende selv. Dersom helseforetaket planlegger å starte opp kurs i klinisk kommunikasjon, vil deltakere som gjennomgår den ekstra samlingen være ressurser i en slik oppbygging. Dette kurset, som også kalles «Femte samling», koster kr 7 500,-. Kompetanse i å drive kommunikasjonskurs vil bli tiltakende etterspurt i helseforetakene.


Viktig tilleggsinformasjon til ledere for programdeltakerne

Det er nødvendig at helseforetak som sender flere deltakere til programmet fra ulike avdelinger har dedikerte person(-er) som følger opp programdeltakerne. Den som har oppfølgingsansvaret må ha nær kontakt med lederne til deltakerne for å avklare når det kan settes av tid i arbeidsplanen til de ulike aktivitetene som er knyttet til å delta på programmet.

Oppfølgingsbehovet vil variere, men vil eksempelvis være å:

 • sørge for frikjøp eller annet fra klinikk og legge til rette for at deltakerne får forberedt seg og evaluert undervisningen
 • etablere nettverk for deltakerne og sørge for at de vedlikeholder kompetansen
 • avklare datoer for lokale kurs med aktuelle deltakere som skal holde kursene
 • bestille kurslokaler, sørge for bevertning og teknisk utstyr
 • kopiere kursmateriell og sørge for navnelapper etc
 • administrere påmelding til kurs
 • legge til rette for forberedelsesmøter og evalueringsmøter

Det anbefales at deltakere fra samme foretak meldes på samme kull dersom de skal holde kurs i foretaket på tvers. Store klinikker/avdelinger som ønsker egne underviserteam bør minimum melde på tre personer fra hver klinikk som kan holde kurs sammen. Disse klinikkene må ta høyde for at TTT- programmet ikke er tilpasset særskilte fag, men har som mål å øke kompetansen i supervisjon og veiledning.

Det er en fordel at foretakene inngår arbeidsavtaler med de som skal holde lokale kurs før deltakerne meldes på programmet. Arbeidsavtalene bør klargjøre om det innebærer at deltakerne skal holde kurs i sine egne klinikker eller om avtalen innebærer å holde kurs i supervisjon og veiledning for kolleger på tvers i foretaket. Noen foretak gir ekstra lønn, mens andre sørger for avtaler om frikjøp fra klinisk praksis.


Forventet læringsutbytte

Etter å ha deltatt på programmet er det forventet at programdeltakeren:

 • kan forklare forskjellen på supervisjon og veiledning og vet hvilke krav som stilles til leger som skal supervisere og veilede
 • kjenner til kunnskapsgrunnlaget for supervisjon og veiledning
 • kjenner til og kan forklare hvordan tilbakemeldinger i supervisjon og veiledningssituasjoner påvirker læringsresultater
 • kjenner til hvordan kommunikasjon kan påvirke utfallet av samtaler i supervisjon og veiledning
 • kan gjennomføre veiledningssamtaler individuelt og i gruppe samt gi læringsfremmende tilbakemeldinger i klinisk praksis
 • kan gjennomføre veiledningssamtaler der vurderingsgrunnlaget tyder på manglende progresjon
 • kjenner til forskjellen på formativ og summativ vurdering, samt ulike kompetansevurderingsmetoders styrker og svakheter
 • kan delta i vurderingskollegium og gi anbefalinger om gjennomføring av vurderingskollegium
 • kan planlegge og gjennomføre kurs i supervisjon, veiledning, kompetansevurdering og ev. klinisk kommunikasjon i eget helseforetak

 

Vennlig hilsen

RegUt HSØ