logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Forslag til revidert kursportefølje for Nevrologi

For LIS utdanning i nevrologi, har kursporteføljen frem til 1.mars 2019 bestått av en rekke obligatorisk kurs , samt en lang rekke emnekurs. Ny utdannign har per i dag kun en liste med anbefalte kurs - en videreføring av de obligatoriske. Hva blir videre status for emnekursene?

Publisert 30.07.2021
Sist oppdatert 08.12.2022
Grafisk brukergrensesnitt


Helsedirektoratet ba høsten 2020 RegUt HN, som fagkontakt for nevorlogi, om å gi en vurdering av den helhetlige  kurslisten for spesialiteten. Et grunnleggende premiss fra H-dir var at kurs som listes opp som anbefalt, skal være kurs som alle LIS bør ta for å oppnå spesialistkompetanse. Altså at valgfrihet ikke er en ønsket løsning. 

RegUt HN har samarbeidet med leder av regionalt råd/utvalg i hver av regionene om et helhetlig forslag som gir innholdet i emnekurene følgende alternative plaseringer

  1. det innlemmes i eksisterende anbefalte kurs
  2. det tas inn i nytt anbefalt kurs
  3. det ivaretas på annet vis - for eksempel gjennom digital seminarrekke
  4. det tas ut av spesialistutdanningen.
​Det er vurdert at forslaget skal kunne etableres uten vesentlig økning av kursvolument fra gammel ordning, som var på 220 kurstimer inklusiv Administrasjon og ledelse. Om forslaget vedtas, vil det kreve en gradvis implementering over 2-3 år.​

Saken ble oversendt H-dir  i januar 2021, og er nå derfra sendt til Legeforningen for uttalelse.

Du kan se dokumentene her​​

Brev til H-dir Forslag til ny kursrekke (PDF)

Tabell Forslag til ny kursrekke nevrologi (PDF)