logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Veiledning og supervisjon

Spesialistforskriften gir leger i spesialisering rett til veiledning og supervisjon og krever at utdanningsvirksomhetene legger til rette for det for den enkelte lege.

Veiledning forstås i forskriften som refleksjon, råd, oppfølging av faglig progresjon under spesialiseringen og bidrag i vurderingen av leger i spesialisering. Veiledning innebærer planlagte og regelmessige samtaler mellom lege i spesialisering og veileder.

Supervisjon forstås som å bistå og gi råd til leger i spesialisering i konkrete arbeidssituasjoner i den daglige virksomheten. Supervisjonens form må være tilpasset læringsmål og læringsaktiviteter. For noen læringsmål må den som gir supervisjon, være til stede sammen med legen som er i spesialisering. Dette gjelder for eksempel for mange praktiske prosedyrer. For andre læringsmål vil det være tilstrekkelig at den som gir supervisjon, er tilgjengelig på telefon eller digitale medier. Supervisjonen må også tilpasses behovet og situasjonen, for eksempel om det dreier seg om supervisjon på vakt eller planlagt supervisjon i forbindelse med enkelte læringsmål. Det vil være opp til den enkelte ut danningsvirksomheten å vurdere hvordan det best legges til rette for at legene skal få nødvendig supervisjon.

Filmer

God veiledning og supervisjon er avgjørende for at leger skal lære det de trenger for å bli spesialister. Under kan du se fem filmer som illustrerer ulike måter å gi supervisjon og forslag til god veiledning på.

Manus: Lena Løftblad og Vibeke Hagan.
Kamera, regi og redigering: Peter Hatlen
Copyright: Peter Hatlen, peter.w.hatlen@gmail.com

Supervisjon på 123

Filmen viser hvor enkelt det kan være å gjennomføre en supervisjonsøkt også i en travel hverdag. En kort tur i heisen eller på veien til kantine kan være nok for en effektiv samtale mellom supervisør og LIS. Filmen viser på en enkel måte hvordan man kan få til forberedelse, diskusjon og videre oppfølging på 2 min.

Supervisjon på 123

Ball i bøtte

Filmen illustrerer hvor viktig god tilbakemeldingen er. I filmen demonstreres fem forskjellige metoder av varierende didaktisk grad. Eksempel med "ball i bøtte" kan lett omsettes i vanlig klinisk praksis.

Ball i bøtte

Supervisjon i praksis

Filmen viser de fire elementene (forberedelse, gjennomføring, diskusjon og videre oppfølging) av en planlagt supervisjonsøkt.

Supervisjon i praksis

Skolisser

Hvor enkelt er det egentlig å forklare noe som man tror er en selvfølge. Det kan være vrient å lære noe bort som man selv ikke tenker lengre over. Filmen bygger på elementer til kompetansetrappen (ubevisst inkompetent, bevisst inkompetent, bevisst kompetent og ubevisst kompetent).

Skolisser

Veiledning

De fire gode vaner i veiledning er sentrale. Invester i begynnelsen, få fram LIS sitt perspektiv, vis empati og invester i avslutning.

Veiledning

Veiledning av leger i spesialisering​

Helsedirektoratet har publisert råd for veiledning av LIS. Formålet er å gi praktiske råd om:

  • ansvarsfordeling og organisering av individuell veiledning av LIS
  • gjennomføring av individuell veiledning av LIS
  • utvikling og sikring av nødvendig kompetanse hos veiledere til LIS

Rådene finner du her: Veiledning av leger i spesialisering (Helsedirektoratet)

De faglige rådene henvender seg til følgende målgrupper:

  • Ledere og veiledere med direkte ansvar for individuell veiledning i spesialistutdanningen for leger
  • Supervisører, gruppeveiledere og andre med oppgaver og ansvarsområder som har betydning for at veiledningens hensikt og mål nåes
  • LIS
  • Enheter og personell med administrative og faglige oppgaver og interesse for spesialistutdanningen som utdanningsutvalg ved helseforetakene, RegUt-ene og ALIS-kontorene
  • Spesialitetskomiteene i Legeforeningen, som kan gi råd om læringsmål, aktiviteter og vurderingsformer, og er involvert i kvalitetsoppfølgingen av utdanningen

Veilederkurs

Det gjennomføres veilederkurs i de enkelte utdanningsvirksomhetene.

For mer informasjon, ta kontakt med eget sykehus eller det regionale utdanningssenteret i din region.

Sist oppdatert 28.06.2022