logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Akuttkirurgi for viderekommende med praktiske øvelser på dyremodell (GAK, KIR)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i gastroenterologisk kirurgi og generell kirurgi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialiteter

Generell kirurgi, Gastroenterologisk kirurgi

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel årlig på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan GAK)

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan KIR)

Maks 24 deltakere.LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det anbefales at dette kurset tas mot slutten av del 3 (minimum 4-5 års tjenestetid inkludert gjennomført del 2).

Kurset er beregnet på LIS under utdanning i gastroenterologisk kirurgi (GAK) og generell kirurgi (KIR) i del 3. Kurset bygger på «Basalkurs i akuttkirurgi» og baseres på forelesninger og gruppeundervisning der klinisk relevante problemstillinger blir diskutert. I tillegg er det en dag med praktiske øvelser på levende dyremodell der man i smågrupper med egen instruktør gjennomgår viktige operative prosedyrer inkl. håndtering av blødning. 

Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha fått et godt teoretisk kunnskapsgrunnlag som bidrar til at de ved endt utdanning selvstendig vil kunne håndtere pasienter med akuttkirurgiske problemstillinger inkl. utredning, diagnostikk og behandling.

De vil også få praktisk trening på kirurgiske prosedyrer under supervisjon med fokus på komplikasjons- og blødningsstrategi. 

Kurset gir videre kunnskap om vurderinger rundt og håndtering av de akuttkirurgiske pasientene i pre-, per- og postoperativ perioden.

Gruppeundervisningen vil i tillegg sette søkelys på differensialdiagnostisk tankegang og kliniske problemstillinger som kan være utfordrende, samt bevisstgjøre kursdeltagerne på viktigheten av å ha kunnskap om eget kompetansenivå og når rådføring med kollega eller overføring til høyere kompetansenivå er nødvendig.

Kurset bidrar til viktig kunnskap om diagnostikk og initial behandling av akuttkirurgiske tilstander svarende til den kompetanse som trengs som bakvakt ved generellkirurgisk avdeling med akuttfunksjon.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål i gastroenterologisk kirurgi*:

Basiskompetanse
GAK-006 Antibiotika - profylakse ved kirurgi, antibiotikaresistens
GAK-007 Tromboseprofylakse ved kirurgi
GAK-008 Anestesimetoder ved kirurgi og postoperativ smertelindring
GAK-009 Pre-, per- og postoperative rutiner
GAK-010 Væskebehandling og ernæringsstøtte
GAK-011 Komplikasjoner og organsvikt - postoperativt og hos akutt syk kirurgisk pasient
GAK-012 Barn, gravide og eldre fysiologi ved kirurgi
GAK-013 Intensivbehandling og organsviktbehandling - oppfølging på intensivavdeling
Akuttkirurgi
GAK-025 Karkirurgi
GAK-026 Urologi
GAK-027 Thorax - thoraxdren
GAK-028 Bryst - Thyreoidea og parathyreoidea
GAK-029 Barn
GAK-030 Infeksjoner i hud og underhud - abscesser, nekrotiserende fasciitt
GAK-031 Gynekologiske årsaker til buksmerter
Øsofagus/ventrikkel/duodenum
GAK-038 Akutte og kroniske tilstander
GAK-040 Fremmedlegeme - Hemostase ved øvre GI-blødninger
GAK-041 Strikkbehandling av øsofagusvaricer
GAK-043 Øsofagusperforasjon
GAK-046 Ulcus ventriculi/duodeni
GAK-047 Gastroøsofageal refluxsykdom, paraøsofageale brokk, Barrets øsofagus og achalasi.
Fedmekirurgi
GAK-050 Sykelig overvekt og multidisiplinært utrednings- og oppfølgingsprogram - fedmekirurgi
GAK-053 Akuttkirurgiske tiltak ved komplikasjoner
Tynntarm/tykktarm
GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
GAK-057 Akutt appendicitt og andre sykdomstilstander i appendix
GAK-058 Ileus - mekanisk og paralytisk
GAK-059 Inflammatorisk tarmsykdom - strikturplastikker, tarmreseksjoner og totalkolektomi
GAK-063 Bøylestomier og endestomier
GAK-068 Divertikkelsykdom
Proktologi
GAK-077 Anoproktologiske tilstander
GAK-080 Perianale absesser og fistler
Galleveier
GAK-084 Gallesteinssykdom
GAK-085 Cholecystektomi
GAK-086 Gallegangsstein og obstruerende tilstander - ERCP
Pancreas
GAK-095 Akutt pancreatitt
Milt
GAK-100 Splenektomi - akutt og elektiv
GAK-101 Splenektomi - kirurgisk prosedyre
Brokkbehandling
GAK-106 Åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål i generell kirurgi*:

​​Gastrokirurgi - Akuttkirurgi
KIR-024 Buksmerter, blødningstilstander og andre akuttkirurgiske tilstander i abdomen
KIR-025 Karkirurgi
KIR-026 Urologi
KIR-027 Thorax - thoraxdren
KIR-028 Bryst - Thyroidea og parathyreoidea
KIR-029 Barn
KIR-030 Infeksjoner i hud og underhud - abscesser, nekrotiserende fasciitt
Gastrokirurgi - Milt
KIR-088 Splenektomi - akutt og elektiv
Generell kirurgi
KIR-095 Kar - Hjertetamponade
KIR-096 Brannskader, kuldeskader og etseskader
KIR-097 Kompartmentsyndrom i ekstremiteter og buk 

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Gjennomført og bestått Basalkurs i akuttkirurgi (FKI) (del 2).

Det anbefales at dette kurset tas mot slutten av del 3 (minimum 4-5 års tjenestetid inkludert gjennomført del 2).

Program

Kurskomite

Kursledere: Elin V. Thorsen  og Peter Wiel Monrad-Hansen 

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt