logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Arbeidsfysiologi/hjerterehabilitering (FMR)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i to dager og går som hovedregel annethvert år på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 30 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det er viktig å ha gått gjennom metodebok på Helsebiblioteket før kursstart. 

LIS skal etter endt kurs ha kunnskap om rehabilitering av lungesykdommer og hjerte-karsykdommer samt komplikasjoner som kan oppstå i et rehabiliteringsløp. LIS skal også ha kunnskap om den vitenskapelige dokumentasjonen som ligger til grunn for behandling og rehabilitering av de viktigste diagnosegruppene innen hjerte- og lungerehabilitering.

LIS skal ha god kunnskap om indikasjoner og prinsipper for fysisk aktivitet i forebygging og behandling av sykdom og skade. De skal også ha kunnskap om grunnleggende treningsfysiologi og utarbeidelse av treningsprogram.

LIS skal ha kunnskap om arbeidsfysiologiske tester, herunder spirometri, ergospirometri og gangtest. De skal kunne tolke og vurdere klinisk betydning av tilleggsundersøkelser herunder spriometri, ergospirometri og 6 minutter gangtest. Videre skal de ha kunnskap om trening og hjelpemidler for sekretmobilisering og respirasjonsstøtte ved redusert lungefunksjon.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Rehabiliteringsledelse
FMR-007 Rehabiliteringsforløp - komplikasjoner
FMR-014 Vitenskapelig dokumentasjon
FMR-015 Måleinstrumenter og effektmål i klinikk og forskning
Bevegelsesapparatet
FMR-042 Immoblisering og økt aktivitet/belastning
Bildediagnostikk og supplerende undersøkelser
FMR-065 Tilleggsundersøkelser - tolke klinisk betydning av svar
Hjerte, lunge og sirkulasjon
FMR-074 Lunge - sekretmobilisering og respirasjonsstøtte
FMR-075 Arbeidsfysiologiske tester
Fysisk aktivitet
FMR-078 Indikasjoner og prinsipper for fysisk aktivitet - treningsfysiologi og -program
Metoder for utredning og rehabilitering av andre pasientgrupper
FMR-102 Lungesykdom og hjerte- og karsykdom.

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Viser til metodebok på Helsebiblioteket: Fysikalsk medisin og rehabilitering - veileder (Helsebiblioteket.no)

Program

Kurskomite

Kursleder: Torgeir Hellstrøm, Oslo universitetssykehus, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, torgeir.hellstrom@ous-hf.no

Jostein Grimsmo, jostein.grimsmo@lovisenberg.no

Thomas Fleischer Håland, Thomas.Fleischer.Haland@lovisenberg.no

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

5300,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt