logo

Fagkurs

CBRNE-medisin (AMM)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin. Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Akutt- og mottaksmedisin

Arrangør

Datoer for kurset legges inn så snart tidspunkt er avklart med kursleder, senest seks måneder før kursstart. ​

Kurset varer i tre dager og går årlig på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Program

Kurskomite

Kursledere: Oona Dunlop, Dag Jacobsen og Espen Nakstad (CBRNE-senteret, OUS), Hilde Magda Juul Søndrol (Forsvarets ABC-skole), FSAN.

Kontaktinformasjon: Oona Dunlop, CBRNE-senteret, Akuttmedisinsk avd., OUS uxondu@ous-hf.no)

Deltakere

Maks 120 deltakere.

Påmelding til: CBRNE@ous-hf.no

Kursavgift

Ingen kursavgift, det blir enkel lunsj uten avgift. Reise og opphold må ordnes selv. 

Om kurset

Kurset arrangeres i samarbeid med Forsvarets ABC-skole & Akuttmedisinsk avd OUS, arrangert årlig siste 10 år.

Kurset er åpent for alle, men målgruppen er leger, helse- og beredskapspersonell/sanitetspersonell. Det er gratis for alle, inkludert lunsj.

Kan være aktuelt for LIS i: barnesykdommer, anestesiologi, samfunnsmedisin, arbeidsmedisin, indremedisin, allmennmedisin, blodsykdommer, infeksjonssykdommer.

Seminaret tar for seg samfunnets roller, trusler, symptomer og behandling ved hendelser med kjemiske, radioaktive og biologiske trusselstoffer, inkludert beredskap, katastrofe- og terrorhåndtering. Håndtering av pasienter som er utsatt for eller blir syke pga sjeldne eller spesielt farlige forgiftninger, infeksjoner og radioaktivitet og stråling. Vi har samlet noen av verdens og Norges ledende eksperter for å forelese.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

CBRNE
AMM-016 Forgiftningsulykker og CBRNE-hendelser
AMM-017 Beredskap og beskyttelsestiltak ved CBRNE-medisin

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Litteratur

Det vil bli lagt ut undervisningpakke i forkant.

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kontakt