logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Dermatologisk terapi og immunologi (HUD)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i hud- og veneriske sykdommer. Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Spesialitet

Hud- og veneriske sykdommer

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i to dager (ca 15 timer) og går som hovedregel annethvert år - rullerer mellom Trondheim og Tromsø.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 30 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Læringsaktivitetene bygger på kunnskap fra humanbiologi og klinisk medisin fra legestudiet og grunnleggende klinisk erfaring i dermatovenerologi. Man vil tilstrebe en bredere, dypere og mer integrert klinisk forståelse i dermatoimmunologi og dermatologisk terapi. 

Etter gjennomført delemne skal deltakere ha følgende:

Kunnskaper:

  • Gjøre rede for begrepene medfødt og adaptiv immunitet.
  • Gjøre rede for sentrale patofysiologiske mekanismer og terapeutiske angrepspunkter ved viktige inflammatoriske hudsykdommer. 
  • Gjøre rede for virkningsmekanismer for immunterapi og vanlige og alvorlige bivirkninger i hud og behandling av disse, samt ha kunnskap om de viktigste symptomene fra andre organsystemer.
  • Kjenne til virkningsmekanismer for immunterapi i hud, vanlige og alvorlige bivirkninger i hud og andre organsystemer av immunterapi og behandling av slike bivirkninger 
  • Ha kunnskap om huden som immunologisk organ med hensyn til ulike immuncellers funksjon i epidermis og dermis.

Kompetanse:

  • Være i stand til å selvstendig kunne iverksette behandling med konvensjonelle topikale og systemiske midler ved inflammatoriske hudsykdommer.
  • Være i stand til å iverksette og monitorere behandling med biologiske og småmolekylære midler ved inflammatoriske hudsykdommer, inkludert kunnskap om forundersøkelser, nødvendig oppfølging og risiko.    

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Diagnostikk og behandling av vanlige og viktige hud- og venerologiske sykdommer
HUD-013 Psoriasis og andre papuloskvamøse sykdommer
HUD-014 Vaskulitter
HUD-016 Bulløse dermatoser
HUD-017 Eksemsykdommer
HUD-018 Legemiddelreaksjoner/toksikodermier
HUD-032 Munnslimhinne
HUD-033 Granulomatøse sykdommer
Dermatologisk lokal- og systembehandling, inklusive fototerapi
HUD-054 Behandling med konvensjonelle og systemiske midler
HUD-055 Behandling med biologiske og småmolekylære midler

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Program

Kurskomite

Kursleder: Marit Saunes, overlege hudavdelingen STO

Ellen H. Modalsli, overlege hudavdelingen STO
Lene F. Sandvik, overlege hudavdelingen HUS
Øystein Sandanger, overlege hudavdelingen OUS
Olav Sundnes, overlege hudavdelingen OUS
Øystein Grimstad, overlege hudavdelingen UNN

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 4700,-

Ved lunsj tilkommer det 300 kr pr dag, pr deltaker. 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt