logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Etikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient (ONC)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i onkologi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

25.
november
2024
4 dager
  1. 25. nov. 2024, 11:00 - 18:00
  2. 26. nov. 2024, 08:00 - 16:00
  3. 27. nov. 2024, 08:00 - 16:00
  4. 28. nov. 2024, 08:00 - 16:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 25. nov. 2024, 11:00 - 18:00
  2. 26. nov. 2024, 08:00 - 16:00
  3. 27. nov. 2024, 08:00 - 16:00
  4. 28. nov. 2024, 08:00 - 16:00

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Onkologi

Arrangør

Hvor

Linken møtesenter, Sykehusvegen 23, 9019 Tromsø

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Påmelding

Om kurset

Kurset varer i fire dager og går som hovedregel to ganger i året, på våren i Trondheim og på høsten i Tromsø. 

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 24 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Bedre ferdigheter om kommunikasjon med kreftpasienter og deres pårørende. Bidra til at legen selvstendig kan samtale om relevante onkologiske problemstillinger i alle faser av sykdomsforløpet. Fokus på betydningen av empati i møtet med pasient og pårørende. Øke bevissthet og ferdigheter i å respektere pasientens autonomi og rett til å delta i beslutningen om egen behandling. Bedre ferdigheter og reflektere om pasientrelaterte samtaler der legen likevel har ansvaret for regi og overholdelsen av tidsrammer.​

Delmål
Gi helhetlig informasjon om diagnose, planlagt utredning og behandling samt prognose, med informasjon om akutte bivirkninger og seneffekter. Kunne diskutere dilemma i forhold til sannsynlig effekt av behandling og forventede bivirkninger. Håndtere pasientens ønske om "second opinion". Formidle alvorlige beskjeder som residiv av sykdom/påvisning av metastaser, i en situasjon hvor det er begrensede muligheter for tumorrettet behandling. Identifisere og håndtere kriserammet pasient og pårørende. Avslutte tumorrettet behandling. Når forventet levetid er kort​, avslutte støttebehandling som ernæring, væske, antibiotika.

Kurset tar sikte på å øke bevisstheten rundt etiske spørsmål hva angår start, kontinuasjon, skifte og avslutning av behandling, samt HLR minus.

Prinsippet for regeletikk og konsekvensetikk, pasientautonomi versus paternalisme, taushetsplikt versus opplysningsplikt, samt det informerte samtykke vil bli gjennomgått.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell del
ONC-004 Samtale med pasient og pårørende
ONC-006 Helserådgiver om vitenskapelig evidens, livsstil, kreftrisiko, etikk jus med mer
ONC-007 Kunne opptre profesjonelt faglig, i vanskelige situasjoner, ved feilbehandling med mer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Helse Midt-Norge

Kurset omhandler prinsipielle kommunikasjonsmessige behov og utfordringer innen medisin generelt og hele det onkologiske pasientforløpet. Etiske problemstillinger og verdivalg blir diskutert, både sett fra pasientens og samfunnets perspektiv. Kommunikasjonstrening i smågrupper blir vektlagt, med innleide skuespillere i pasientrollen. Praktiske tilnærminger for bruk i utfordrende kliniske situasjoner blir presentert, og kurset fokuserer gjennom gruppediskusjoner på hvordan kunnskap kan resultere i kliniske ferdigheter. Mestring av en travel hverdag og kollegial ivaretakelse blir også adressert.

Helse Nord

Kurset bygger videre på grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon, men en kort gjennomgang vil presenteres dag en. Hver av deltakerne bes om å bidra med minst en selvopplevd kommunikasjonsutfordring/etisk dilemma: Undervisningsformen veksler mellom kommunikasjonstrening i form av rollespill i mindre/større grupper med tilbakemelding og korte foredrag med etterfølgende plenumsdiskusjoner. Innhold styres også etter ønske fra kursdeltakerne, men tema under læringsmål blir gjennomgått.

Program

Program 25.-28. november 2024 Tromsø - Under utarbeidelse

Kurskomite

Helse Midt-Norge

Kursleder: Erik Torbjørn Løhre

Helse Nord

Kursleder: Sigve Andersen

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 7000,-

Ved servering av lunsj tilkommer 300,- per pers per dag.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt