logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Farmakologikurs for rus- og avhengighetsmedisin (RUS)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Rus- og avhengighetsmedisin

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fire dager og går som hovedregel årlig på våren i Trondheim. 

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 40 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Ha god kunnskap om medikamentell behandling av psykiske lidelser herunder virkning, effekt, bivirkninger, interaksjoner, gjeldende retningslinjer og behandlingsmonitorering. Selvstendig kunne håndtere og utføre slik behandling i TSB i samvalg med pasienten.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell klinisk kompetanse
RUS-004 Rusmidler - utbredelse, bruk, virkemåte, farmakologi og interaksjoner, effekt
Undersøke og vurdere
RUS-020 Nevrobiologiske endringer
RUS-021 Rusmiddeltester
Behandling og psykososiale tiltak
RUS-030 Farmakologiske behandlingstiltak
Spesifikk klinisk kompetanse
RUS-032 Abstinenstilstander
RUS-033 Medikamentell behandling
RUS-036 Medikamentell behandling - samvalg
RUS-046 Ernæringsstatus og mangeltilstander

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed. 

Program

Kurskomite

Trond Aamo, avdelingssjef, Klinisk farmakologi, St. Olavs hospital
Olav Spigset, overlege/professor, Klinisk farmakologi, St. Olavs hospital/NTNU

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 7000,-

Ved lunsj tilkommer det 300 kr pr dag, pr deltaker.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Tidligere kursnavn

Dette kurset het tidligere "Farmakologi (kan velges blant flere godkjente kurs)*".

Kontakt