logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Grunnkurs modul 2 (BUP)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

14.
oktober
2024
4 dager
  1. 14. okt. 2024
  2. 15. okt. 2024
  3. 16. okt. 2024
  4. 17. okt. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 14. okt. 2024
  2. 15. okt. 2024
  3. 16. okt. 2024
  4. 17. okt. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Barne- og ungdomspsykiatri

Arrangør

Hvor

Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om grunnkursene i barne- og ungdomspsykiatri

Kurset varer i fire dager og går som hovedregel årlig på høsten.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 35 deltakere. Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført tidligere kurs i grunnkursrekken, men om noen har hatt permisjon fra tidligere grunnkursrekker kan de tas inn etter samråd mellom RegUt og grunnkursledere.

De fem grunnkursene i spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri skal integrere områdene utviklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og biopsykologisk forståelse. Grunnkursrekken gjennomføres i deltakerkull som følger hverandre fra start til slutt, med de samme kurslederne. Kompetansen som skal tilegnes i hver kursmodul bygger på det man har gjennomgått i de foregående, og modulene må derfor gjennomføres i riktig rekkefølge.

For å knytte gode relasjoner som understøtter gruppeprosessene i undervisningen og gir grunnlag for et bredt faglig nettverk for ferdige spesialister, gjennomføres kursene som internatkurs med sosialt program på kvelden.

Grunnkursrekken starter opp årlig og strekker seg over fem semestre. Hver modul varer i fire dager. Ved påmelding bør det tilstrebes deltakelse på alle fem kurs i samme rekke. 

Redegjørelse for formålet med grunnkursene og beskrivelse av de enkelte modulene finner du i Viteboken (PDF)

Grunnkurs modul 2 skal bygge videre på den bio-psyko-sosiale forståelsesrammen i møtet med barnet/ ungdommen og familiene deres som ble presentert i grunnkurs modul 1.

Fokuset i grunnkurs 2 skal særlig være på normal utviklingspsykologi, tilknytningsteori og utvikling av selvet, men reguleringsvansker, relasjonstraumer og grunnleggende traumeforståelse skal introduseres slik at man får en forståelse for betydningen av traumeerfaringer for barn og unges utvikling. For grunnleggende relasjonell forståelse tematiseres hvordan LIS’ egne erfaringer påvirker de tolkningene og vurderingene vi gjør i møte med pasienten.

Kurset skal fortsette gruppeprosessen som grunnlag for trygghet til å utvikle egen rolle som barne-og ungdomspsykiater.

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål:

Generell klinisk kompetanse  
BUP-001 Kunnskapsbasert behandling - Samvalg - Selvstendig og systematisk arbeid
BUP-003 Barns utvikling og manifestasjoner - patologi og belastende livshendelser
BUP-004 Møte pasienter og pårørende respektfullt og fordomsfritt
Sped- og småbarnsforståelse 0-3 års alder
BUP-009 Psykopatologiske fenomener og diagnostikk - foreldre-barnrelasjonen - psykoedukasjon
Spesialisert undersøkelse og vurdering  
BUP-017 Samspillvurdering mellom barn og foreldre/foresatte
Behandling og psykososiale tiltak
BUP-025 Betydningen av utviklingsnivå, kognitiv funksjon og basale behov
Spesifikk klinisk kompetanse
BUP-037 Tilpasnings- og belastningsreaksjoner

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Hanne Klæboe Greger og Kirsten Wedervang-Resell

Opptakskriterier

Grunnkursrekken gjennomføres i deltakerkull som følger hverandre fra start til slutt, med de samme kurslederne. Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført tidligere kurs i grunnkursrekken, men om noen har hatt permisjon fra tidligere grunnkursrekker kan de tas inn etter samråd mellom RegUt og grunnkursledere.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 8200 ,- 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.
Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt