logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Grunnkurs modul 4 (BUP)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

23.
september
2024
4 dager
  1. 23. sep. 2024
  2. 24. sep. 2024
  3. 25. sep. 2024
  4. 26. sep. 2024

Tid og sted

Når

  1. 23. sep. 2024
  2. 24. sep. 2024
  3. 25. sep. 2024
  4. 26. sep. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Barne- og ungdomspsykiatri

Arrangør

Hvor

Sola Strand Hotel

Påmelding

Frist for påmelding: 23. jun. 2024

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om grunnkursene i barne- og ungdomspsykiatri

Kurset varer i fire dager og går som hovedregel årlig på høsten.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 35 deltakere. Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført tidligere kurs i grunnkursrekken, men om noen har hatt permisjon fra tidligere grunnkursrekker kan de tas inn etter samråd mellom RegUt og grunnkursledere.

De fem grunnkursene i spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri skal integrere områdene utviklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og biopsykologisk forståelse. Grunnkursrekken gjennomføres i deltakerkull som følger hverandre fra start til slutt, med de samme kurslederne. Kompetansen som skal tilegnes i hver kursmodul bygger på det man har gjennomgått i de foregående, og modulene må derfor gjennomføres i riktig rekkefølge.

For å knytte gode relasjoner som understøtter gruppeprosessene i undervisningen og gir grunnlag for et bredt faglig nettverk for ferdige spesialister, gjennomføres kursene som internatkurs med sosialt program på kvelden.

Grunnkursrekken starter opp årlig og strekker seg over fem semestre. Hver modul varer i fire dager. Ved påmelding bør det tilstrebes deltakelse på alle fem kurs i samme rekke. 

Redegjørelse for formålet med grunnkursene og beskrivelse av de enkelte modulene finner du i Viteboken (PDF)

Delkurs IV skal belyse barnepsykiatri og somatikk, og hvordan disse overlapper og supplerer hverandre. Delkurset skal fokusere på samspillet mellom psyke og soma og den integrerte bio-psyko-sosiale tilnærmingen til utredning og behandling presentert i tidligere delkurs videreføres. Kursdeltakerne skal få kunnskap om ulike emosjonelle reaksjoner og atferdsuttrykk. Deltakerne skal få innblikk i de vanligste psykosomatiske tilstandene, samt innblikk i tematikken alvorlig og kronisk syke barn, barn på sykehus og barnepsykiaterens rolle i somatisk avdeling. I gruppeprosessen jobbes det videre med faglig identitet, spesielt med tanke på det å være barnepsykiater i BUP. Hvordan ha fokus på relasjonell forståelse i møte med krevende pasientarbeid. Tematisere alliansebrudd og reparasjon.

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål:

Generell klinisk kompetanse  
BUP-001 Kunnskapsbasert behandling - Samvalg - Selvstendig og systematisk arbeid
BUP-003 Barns utvikling og manifestasjoner - patologi og belastende livshendelser
BUP-004 Møte pasienter og pårørende respektfullt og fordomsfritt
BUP-006 BUP-undersøkelse, supplerende undersøkelse og somatiske differensialdiagnoser
Emosjonelle reaksjoner og adferdsforstyrrelser  
BUP-010 Adferdsanalyse og tilgjengelige ikke-medikamentelle tiltak
Spesialisert undersøkelse og vurdering  
BUP-018 Diagnosesystem - multiaksial diagnostikk
Behandling og psykososiale tiltak
BUP-024 Psykoedukative metoder
BUP-025 Betydningen av utviklingsnivå, kognitiv funksjon og basale behov
Spesifikk klinisk kompetanse
BUP-037 Tilpasnings- og belastningsreaksjoner
BUP-038 Somatoforme lidelser - samvalg
BUP-040 BUP-kompetanse i team -kronisk utmattelse, Myalgisk Encefalopati og lignende sykdommer
Juridisk og faglig rammeverk
BUP-051 Etiske problemstillinger, rolleforståelse og verdigrunnlag
Grunnleggende pediatri
BUP-062 Omsorg for kronisk syke og deres familie - psykososial utvikling, sykdomsforståelse med mer
Genetikk og metabolske sykdommer
BUP-069 Genetiske sykdommer og kromosomfeil
Nevrologi
BUP-073 Utviklingsavvik og forsinket psykomotorisk utvikling
BUP-074 Epilepsi
Sosialpediatri
(BUP-077 Factitious disorder by proxy (Münchhausen by proxy))

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kurset skal også bidra til kompetanse i FKM LM-21 Trygghet og forståelse - Felles kompetansemål (Helsedirektoratet.no)

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Dagrun Breirem og Tone Ellen Klæbo.

Opptakskriterier

Grunnkursrekken gjennomføres i deltakerkull som følger hverandre fra start til slutt, med de samme kurslederne. Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført tidligere kurs i grunnkursrekken, men om noen har hatt permisjon fra tidligere grunnkursrekker kan de tas inn etter samråd mellom RegUt og grunnkursledere.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 8200,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt