logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

​Gynekologisk onkologi (GYN)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel årlig på våren i Oslo. (Våren 2024 vil kurset vare i fire dager).

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 40 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset avsluttes med kursprøve som må bestås for å motta kursbevis.

LIS forventes å få en målrettet og god innføring i fagområdet gynekologisk kreft. Målet er at LIS skal opparbeide tilstrekkelig kunnskap for å kunne ivareta pasienter med gynekologisk kreft ved sitt lokalsykehus. Kurset er i hovedsak basert på forelesninger som dekker nevnte læringsmål, men det er også praktisk trening i kommunikasjon.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Gynekologisk onkologi
GYN-102 Carcinogenese, cellulær biologi, risikofaktorer for kreftutvikling, genetisk disposisjon
GYN-104 Premaligne tilstander i vulva, cervix og uterus. HPV og vaksinasjonstilbud
GYN-105 Borderline tumores (BOT)
GYN-106 Trofoblastsykdom
GYN-107 Ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer, vulvacancer
GYN-110 Palliativ behandling - når avslutte behandlingen

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur

  • ESGO Guidelines: Evidence-Based Recommendations & Quality Indicators (esgo.org)
  • ESMO Clinical Practice Guidelines: Gynaecological Cancers (esmo.org)
  • Non-Epithelial Ovarian Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines. Published in 2018 – Ann Oncol (2018) 29 (Suppl 4): iv1–iv18
  • Cervical Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines: Published in 2017 – Ann Oncol (2017) 28 (suppl 4): iv72–iv83.
  • Endometrial Cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines: Published in 2013 – Ann Oncol 2013; 24 (Suppl 6): vi33-vi38
  • Gestational Trophoblastic Disease: ESMO Clinical Practice Guidelines. Published in 2013 – Ann Oncol 2013; 24 (Suppl 6): vi39-vi50
  • Newly Diagnosed and Relapsed Epithelial Ovarian Carcinoma: ESMO Clinical Practice GuidelinesPublished in 2013 – Ann Oncol 2013; 24 (Suppl 6): vi24-vi32
  • I tillegg gjøre seg kjent med nasjonale retningslinjer

Program

Kurskomite

Kursleder: Overlege Kristina Lindemann klinde@ous-hf.no

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 7000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Tidligere kursnavn

Dette kurset het tidligere "Emnekurs i gynekologisk onkologi​".​

Kontakt