logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Innføring i laboratoriemetodikk (teoretisk og praktisk), tolkning og vurdering av laboratoriemedisinske analyser anvendt i klinisk endokrinologisk praksis (END, MBK)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i endokrinologi og medisinsk biokjemi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialiteter

Endokrinologi, Medisinsk biokjemi

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel annethvert år på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan END)

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan MBK)

Maks 16 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Felles middag på onsdag, umiddelbart etter kursslutt.

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kjenne til de viktigste analyseprinsippene for måling av hormoner (immunoassay, kromatografi, LC-MS/MS). Tolking av analysesvar til diagnostikk fra alle endokrine organer i sammenheng. Funksjonstester av endokrine tilstander. De skal kjenne de vanligste kvalitetskontrolltiltakene i laboratoriet og analyseresultatenes pålitelighet. De skal også kjenne til vanlige feilkilder og hvordan disse kan unngås. Deltakerne skal også ha kjennskap til vanlige molekylærbiologiske metoder.

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål i endokrinologi*:

Thyroidea
END-015 Thyroideaprøver
Stimulerings- og suppresjonstest
END-020 Endokrine tester
Andre endokrine lidelser
END-029 ACTH stimuleringstest
END-031 Deksametasontest
END-032 Hyperaldosteronisme
END-040 Hormonanalyser
END-039 Beherske utredning av hypoglykemiske tilstander med blant annet fastetest
END-024 Beherske diagnostikk og behandling av osteoporose og andre metabolske skjelettsykdommer, herunder beherske tolkning av beintetthetsmålinger (DXA) og beinmarkører

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål i medisinsk biokjemi*:

Analyse og måleprinsipper
MBK-009 Kromatografi
MBK-010 Massespektrometri
MBK-011 Immunoassay
MBK-018 PCR
MBK-019 Sekvensering
MBK-020 Molekylærgenetiske metoder (andre)
Feilkilder
MBK-021 Analytiske feilkilder
MBK-022 Preanalytiske og postanalytiske feilkilder
Diagnostisk nøyaktighet
MBK-024 Nomenklatur og måleenheter
Kvalitetskontroll
MBK-028 Kvalitetsovervåkning av laboratorieanalyser
Organisering og drift av laboratoriet
MBK-034 Prøvens gang i laboratoriet
Vitaminer og sporelementer
MBK-076 Vitamin D
Endokrinologi
MBK-078 Endokrinologiske sykdommer og analyser
MBK-079 Endokrine akser - negativ tilbakekobling
MBK-080 Endokrine akser - stimulerings- og hemningstester
MBK-082 Osteoporose
MBK-083 Renin-, angiotensin-, aldosteron-systemet

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur

Metodebok Endokrinologi (NEF) (endokrinologi.no) 

Norsk brukerhåndbok i medisinsk biokjemi (hormonlaboratoriet.no)

Program

Kurskomite

Kursleder: Per M Thorsby, Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus, Aker pertho@ous-hf.no 

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 10700,- (inkl lunsj og felles middag)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt