logo

Fagkurs

Jus for arbeidsmedisinere (ARB)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i arbeidsmedisin. Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Arbeidsmedisin

Arrangør

Datoer for kurset legges inn så snart tidspunkt er avklart med kursleder, senest seks måneder før kursstart. ​

Kurset varer i fem dager og går annethvert år i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Program

Program 23.-27. oktober 2023 (PDF)

Kurskomite

Erik Dahl-Hansen

Torkild Sitter

Ingrid Sivesind Mehlum

Antall deltakere

Maks 40 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Om kurset

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om lover og regler i forhold til verne- og arbeidsmiljøarbeid.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell kunnskap, arbeidsmiljøopplæring
ARB-003 Lover og forskrifter - HMS-forholdene i en virksomhet
ARB-007 Virksomheters rammevilkår, drift, organisasjon og ledelsesforhold - parter og avtaleverk
ARB-008 Sykefraværsoppfølging - nasjonale retningslinjer/regelverk
Holdninger og faglig etikk
ARB-015 Taushetsplikt, sakkyndigrolle, ansvarsforhold/-roller og etikk
Informasjons-, rådgivnings- og bistandskompetanse
ARB-024 Lover og forskrifter som regulerer HMS-forholdene i en virksomhet
Virksomhetsrettet arbeid
ARB-039 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø - veiledning og rådgivning
Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-053 Utredning - vurdere sammenhengen mellom eksponering og sykdom
ARB-054 Oppfølging - trygde- og forsikringsytelser, meldinger til Arbeidstilsynet og NAV
ARB-055 Spesialisterklæringer
Toksikologi
ARB-103 Biologisk overvåkning

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur: Jus for leger (Befring, Ohnstad, Grytten) ISBN13 9788276343106; Arbeidsrettsboka (Benson) ISBN 9788245007312

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Overnatting

Deltakere må selv booke overnatting. Ta kontakt med Soria Moria Hotell for booking av rom på mail: breistein@soriamoria.no – Referansenummer: 1900601. Det er holdt av rom frem til den 25. september 2023.

Kontakt