logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Klinisk respirasjonsfysiologi (LUN)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i lungesykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Lungesykdommer

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel årlig på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 30 deltakere. LIS i lungemedisin prioriteres. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Innhold: Forelesninger. Kasuistikker til diskusjon. Demonstrasjoner i respirasjonsfysiologisk laboratorium.

Deltakerne behøver ikke lese i forkant av kurset, men alle deltakere oppfordres til å ta med en kasuistikk for diskusjon.

Gi en grundig innføring i respirasjonsfysiologi og respirasjonsfysiologiske undersøkelsesmetoder (spirometri, pletysmografi, diff.kapasitet, provokasjonstester, blodgasser, ergospirometri mm).

Oppnå god evne til å tolke respirasjonsfysiologiske funn (i relasjon til referanseverdier).

Oppnå forståelse for kalibrering og feilkilder ved undersøkelsene.

Oppnå at kursdeltakeren evner å implementere respirasjonsfysiologiske resonnementer inn i utredning, relatere undersøkelsesresultater til kliniske funn, og å ta konsekvens av funn med hensyn til å veilede pasienter vedrørende spesielle aktiviteter (dykking, flyreiser, bilkjøring …).

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Astma og allergiske luftveissykdommer
LUN-001 Vanlige luftveissymptomer -utredning
LUN-002 Farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling
LUN-005 Basal allergologisk utredning, anafylaksi
og allergenspesifikk immunterapi 
KOLS
LUN-007 KOLS i alle faser, farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling
Respirasjonssvikt
LUN-029 Oksygenterapi - langtids oksygenterapi (LTOT)
LUN-031 Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)
Lungefunksjonsundersøkelser
LUN-052 Respirasjonsfysiologiske undersøkelser

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Program

Kurskomite

Kursleder: Overlege, PhD Ingunn Skjørten, Oslo universitetssykehus, RH. 

Overlege, Dr.med Morten Nissen Melsom, Bærum sykehus
Avdelingsleder, PhD Anne Edvardsen, AHUS.
Overlege, 1. amanuensis, Dr.med Lars Fjellbirkeland, Oslo Universitetssykehus – RH.

Kontaktperson: Ingunn Skjørten (kursleder), lungeavdelingen Rikshospitalet, Ingunn.skjorten@gmail.com, tlf. 48253325

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.
Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt