logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Kurs i immunhematologi/ erytrocytt- og trombocyttimmunologi (ITR)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i immunologi og transfusjonsmedisin. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Immunologi og transfusjonsmedisin

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel hvert tredje år i Oslo. 

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 15 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om:

 • blodtypesystemer, klinisk betydning av blodtypeantistoffer
 • alloimmunisering forårsaket av transfusjon og graviditet samt håndtering av alloimmuniserte pasienter og gravide
 • immunhematologiske teknikker (serologi og genotyping) og feilkilder, samt tolkning av resultater
 • håndtering av akutte situasjoner hvor transfusjon haster
 • trombocyttantistoffundersøkelser, indikasjoner og tolkning av resultater
 • valg av blodkomponenter til pasienter og gravide med auto- og alloantistoffer mot RBC- og trombocyttantigener
 • biologisk legemidler og håndtering av pretransfusjonsundersøkelser til pasienter som bruker disse

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Transplantasjonsimmunologi
ITR-053 ABO-systemet ved transfusjon og transplantasjon
Immunhematologi
ITR-074 Transfusjon og svangerskap
ITR-075 Pretransfusjonsprøve, blodtyping, antistoffscreening og DAT
ITR-076 Fenotyping
ITR-077 Genetikk, ekspresjon og biokjemi
ITR-078 Problemer ved blodtyping og videre utredning
ITR-079 Ulike typer reagenser
ITR-080 Blodtypeantistoffer
ITR-081 Komplementfaktorer
ITR-082 Immunhematologi ved akutte situasjoner
ITR-083 Blodtypeantistoffutredning
ITR-084 Adsorpsjonsmetoder og eluering ved autoantistoffer
ITR-085 Immuniseringsmekanismer i svangerskap
ITR-086 Hemolytisk sykdom - prenatalt og neonatalt
ITR-087 Immunhematologisk utredning
ITR-088 Erytrocyttkonsentrater - blodtypeantistoffer (auto- og alloantistoffer)
ITR-089 Trombocyttantistoffundersøkelser - trombocyttkonsentrat, seleksjon av blodgivere
ITR-090 Immunisering mot trombocytter i svangerskap og ved transfusjon
ITR-091 Kvantitering av erytrocyttantistoffer
ITR-092 Genomisk blodtyping
ITR-093 Biologiske legemidler

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Det er ønskelig med praktisk erfaring/tjenestetid på immunhematologisk seksjon og med trombocyttimmunologi.

Litteratur

 • Human Blood Groups- Geoff Daniels
 • Applied Blood Group Serology- Issitt & Anstee
 • Technical Manual AABB
 • Mollison’s Blood Transfusion in Clinical Medicine

Program

Kurskomite

Kursleder: Cigdem Akalin Akkøk: UXCIAK@ous-hf.no

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 8200,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt