logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Maligne lymfomer (BLS)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i blodsykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Blodsykdommer

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i to dager og går som hovedregel annethvert år på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 40 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om/ferdighet i utredning, behandling og oppfølging av pasienter med maligne lymfomer.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Lymfoide neoplasier og plasmacellesykdommer
BLS-044 Akutt lymfoblastisk leukemi -Lymfom av B-celle opprinnelse 
BLS-045 Diffust storcellet B-cellelymfom 
BLS-046 Burkitts lymfom 
BLS-047 Aggressive B-cellelymfomer 
BLS-048 Mantelcellelymfom 
BLS-049 Follikulært lymfom 
BLS-051 Marginalsonelymfomer
BLS-053 Akutt lymfoblastisk leukemi -Lymfom av T-celleopprinnelse 
BLS-054 Perifert T-celle lymfom 
BLS-055 Anaplastisk storcellet T/NK-celle lymfom 
BLS-057 T- og NK-cellelymfomer
BLS-058 Nodulær lymfocyttrik og klassisk Hodgkin lymfom 
BLS-061 Primært CNS lymfom
Diagnostikk av hematologiske sykdommer
BLS-100 Lympeknute finnålsaspirasjon og lymfeknutebiopsi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Program

Kurskomite

Kursleder: Alexander Fosså, avdeling for kreftbehandling, OUS

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 4700,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt