logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Nevropsykiatri (BUP)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri. Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Barne- og ungdomspsykiatri

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

NB! Dette kurset er kun for LIS i barne- og ungdomspsykiatri. BUP og VOP har begge kurs i nevropsykiatri, men det er separate kurs for hver spesialitet med samme tittel. Her finner du kurset Nevropsykiatri (VOP) som er anbefalt for LIS i psykiatri.

Om kurset

Kurset varer i fire dager og går som hovedregel årlig på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 40 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Etter dette kurset skal LIS kunne:

  • vite hvordan nyere forståelse av hjernens arbeidsmåter kan settes i sammenheng med hjerne-sinn og hjernens tidlig utvikling
  • forstå hvordan spektrene av nevroutviklingforstyrrelser overlapper hverandre
  • identifisere pasienter med autismespekterforstyrrelse
  • identifisere pasienter med føtalt alkoholspektrumsforstyrrelser
  • igangsette og følge opp utredning av nevrpsykiatriske tilstander (autismespekterforstyrrelse, ADHD, Tourettes, Føtalt alkoholspekterforstyrrelser)
  • identifisere non-verbale lærevansker og spåkforstyrrelser og hvordan de kan påvirke hverdagsfungering
  • hvordan traumerelaterte tilstander kan føre til og være samsykelige med nevropsykiatriske tilstander
  • vite hvilke evneverktøy som kan anvendes i utredning, testmetodikk og metodens rolle i utredning av nevropsykiatriske problemstillinger
  • analysere kliniske og psykometriske funn
  • forstå og støtte barn og unge med sammensatte nevroutviklingsforstyrrelser, i samarbeid med ansatte i skoleverket og barnehager, foreldre og andre hjelpere

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell klinisk kompetanse
BUP-003 Barns utvikling og manifestasjoner - patologi og belastende livshendelser
Spesialisert undersøkelse og vurdering
BUP-013 Diagnostiske verktøy, screeningsinstrumenter og diagnostisk intervju
BUP-014 Nevropsykologisk utredning, kognitive og nevropsykologiske tester
Behandling og psykososiale tiltak
BUP-025 Betydningen av utviklingsnivå, kognitiv funksjon og basale behov
Hyperkinetiske forstyrrelse
BUP-042 Hyperkinetiske forstyrrelser - samvalg
Tics og Tourettes syndrom
BUP-043 Tics og Tourettes syndrom - samvalg
Spesifikke utviklingsforstyrrelser
BUP-044 Spesifikke utviklingsforstyrrelser - samvalg
Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
BUP-045 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse - samvalg
Psykisk utviklingshemming
BUP-046 Psykisk utviklingshemming
Genetikk og metabolske sykdommer
BUP-069 Genetiske sykdommer og kromosomfeil
Nevrologi
BUP-073 Utviklingsavvik og forsinket psykomotorisk utvikling

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Program

Kurskomite

Kursleder: Ann Christin Andersen

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 6750,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt