logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Nevropsykiatri (VOP)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i psykiatri. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

5.
desember
2024
 1. 05. des. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 05. des. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Hvor

Rikshospitalet (nærmere info kommer).

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

NB! Dette kurset er kun for LIS i psykiatri. VOP og BUP har begge kurs i nevropsykiatri, men det er separate kurs for hver spesialitet med samme tittel. Her finner du kurset Nevropsykiatri (BUP) som er anbefalt for LIS i barne- og ungdomspsykiatri.

Om kurset

Kurset varer i én dag og går som hovedregel årlig på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 70 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Etter dette kurset skal LIS​:

 • Vite hvordan en nevropsykiatrisk utredning gjennomføres
 • Tenke differensialdiagnoser ved atypiske psykiske symptomer
 • Kjenne til de mest relevante somatiske differensialdiagnoser
 • Vite når man rekvirerer EEG og billedundersøkelser og hvordan tolke svaret
 • Kjenne til relevante utviklingsforstyrrelser med psykiske symptomer
 • Utføre tilsyn på somatiske avdelinger, både hos psykiatriske pasienter med somatisk sykdom og hos pasienter som har psykiske utfordringer som følge av somatisk sykdom

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell klinisk kompetanse innen ulike tjenesteområder
VOP-005 Tilsyn - pasient i somatisk avdeling
VOP-006 Personlighetstrekk - somatisk og psykiatrisk samsykelighet
Diagnostikk
VOP-009 MR - CT - EEG
VOP-010 Nevropsykologisk utredning
Somatisk differensialdiagnostikk
VOP-012 Somatisk undersøkelse
VOP-013 Somatisk behandling - komorbiditet
VOP-014 Somatiske helseutfordringer - livsstilsintervensjoner
Spesifikk klinisk kompetanse
VOP-039 ADHD - samvalg
VOP-040 Utviklingsforstyrrelser - samvalg

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi RegUt HMN beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

For å kunne ha utbytte av kurset og bestå kursprøven må deltagerne ha basiskunnskap om nevropsykiatri. Det tilsvarer følgende sider i Malt, Andreassen, Malt, Melle, Årsland: Lærebok i psykiatri. Gyldendal akademisk 2018 (tidligere utgaver kan også brukes, men sidetall stemmer da ikke):

 • Kapittel 7, tabell 7.3, side 149 - 150: tabell over de vanligste somatiske sykdommer og deres psykiatriske implikasjoner
 • Kapittel 7, side 168 - 174: kliniske observasjoner som bidrag til å oppdage underliggende nevropsykiatrisk problematikk
 • Kapittel 8, side 177 - 182: supplerende ikke-biologiske undersøkelsesmetoder (spørreskjemaer av relevans for nevropsykiatri /somatikk)
 • Kapittel 8, side 192 – 196: enkle kognitive funksjonsundersøkelser
 • Kapittel 9, side 199 - 227: supplerende biologiske undersøkelser
 • Kapittel 18, side 521- 569: nevrobiologi ved stress og psykosomatisk problematikk
 • Kapittel 25, side 765 - 836: CL-psykiatri (psykiatriske manifestasjoner av nevrologiske sykdommer, skader og utvalgte indremedisinske sykdommer)

Alternativt kan man lese tilsvarende stoff (mer omfattende enn i den norske læreboka) i: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, eds. Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. New York: Walters Kluwer 2017, kapitlene

 • 1.1 Functional neuroanatomy
 • 1.12 Immune system and central nervous system interactions
 • 1.14 Applied electrophsyiology
 • 1.15 Nuclear magnetic resonance imaging and spectroscopy
 • 1.16 Radiotracer imaging with positron emission tomography and single photon emission computed tomograph
 • 1.17 Gene mapping investigations of psychiatric disorders
 • 2.1 – 2.14 Neuropsychiatry and behavioral neurology
 • 7.7 Medical assessment and laboratory testing in psychiatry
 • 10.1 – 10.5 Neurocognitive disorders
 • 27.7 Endocrine and metabolic disorder
 • 48. Tic disorders

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Kursleder: Erlend Bøen erboen@ous-hf.no (OUS)

Amra Delic-Teskeredzic (AHUS)

Torbjørn Elvsåshagen (OUS)

Morten Brix Schou (St. Olavs)

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

3800,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt