logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Nukleærmedisin 3 - Klinisk nukleærmedisin (NUK)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i nukleærmedisin. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Nukleærmedisin

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel hvert tredje år i Bergen. 

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 25 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Etter dette kurset skal LIS kunne:

  • prosessere typiske nukleærmedisinske undersøkelser, både konvensjonelle og positronemisjonstomografi (PET) med nukleærmedisinsk programvare
  • tolke og beskrive typiske nukleærmedisinske funksjonsundersøkelser (nyre, hjerte, hjerne)
  • tolke og beskrive typiske nukleærmedisinske onkologiske undersøkelser ved ulike krefttyper (lunge-, thyreoidea-, prostatacancer, lymfom)
  • angi potensielle feilkilder ved de ulike nukleærmedisinske undersøkelsene
  • kommunisere og diskutere funnene med andre leger

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Nukleærmedisinske modaliteter
NUK-012 Planar scintigrafi
NUK-013 SPECT
NUK-014 PET
NUK-015 Tumorstaging med PET
NUK-016 PET-tracere
Nukleærmedisinsk organdiagnostikk
NUK-068 Skjelett 
NUK-069 Hjerte - sporstoffene for myokardperfusjon 
NUK-070 Hjerte - ergometri, farmakologisk belastning, SPECT og SPECT-CT
NUK-071 Lunge - lungeperfusjon, lungeventilasjon, SPECT-CT, ventilasjons-perfusjons-mismatch 
NUK-072 Lunge - lungeventilasjons-perfusjonsscintigrafi
NUK-073 Thyreoideascintigrafi 
NUK-074 Parathyreoidea 
NUK-075 Gastrointestinal diagnostikk 
NUK-076 Gastrointestinal diagnostikk - magetømming- , Meckels- og blødningsscintigrafi
NUK-077 Nyrer - dynamisk scintigrafi (MAG3), diuresescintigrafi, DMSA, DTPA 
NUK-078 Nyrer - tolke MAG3 og DMSA-scintigrafi
NUK-079 Lymfatisk system - sentinel node scintigrafi, dynamisk lymfescintigrafi og SPECT-CT
NUK-080 Lymfatisk system - sentinel node scintigrafi ved malignt melanom og cancer mammae 
NUK-081 Dopamintransporter-scintigrafi (DAT), FDG-PET/CT, PET og MIBG-hjerte 
NUK-082 Sentralnervesystem - DAT-scintigrafi og FDG-PET hjerne
NUK-083 Inflammasjon - infeksjon
Onkologisk diagnostikk
NUK-084 Malignt melanom
NUK-085 Lungekreft
NUK-086 Lymfom
NUK-087 Gastrointestinal cancer
NUK-088 Hode-hals-cancer
NUK-089 Thyreoideacancer
NUK-090 Tumores av det sympatiske nervesystemet
NUK-091 Nevroendokrine tumores
NUK-092 Hjernecancer
NUK-093 Bekkencancer
NUK-094 Sarkomer
NUK-095 PET-granskning
Radionuklidbehandling
NUK-096 Dosimetri
NUK-097 Terapi ved benigne thyreoideasykdommer 
NUK-098 Terapi ved maligne thyreoideasykdommer 
NUK-099 Radionuklidterapi av skjelettmetastaser 
NUK-100 Radiopeptidbehandling
NUK-101 Radiosynovektomi og SIRT
Barn - Undersøkelser hos barn
NUK-102 Undersøkelser hos barn

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur

Mettler FA, Guiberteau MJ. Essentials of nuclear medicine and molecular imaging. 7. utg. 2019

Program

Programmet annonseres på Nuclear Medicine Interactive Teaching (nukit.ihelse.net) (Trenger pålogging)

Fredag 24.11.2023: kl. 8:30-11:00 e-samling.
Mandag 27.11.2023: kl. 8:30-11:00 og 12:30-16:00 Høgskolen på Vestlandet
Tirsdag  28.11.2023: kl. 8:30-11:00 og 12:30-16:00 Høgskolen på Vestlandet 
Onsdag 29.11.2023: kl. 8:30 -11:00 på Nukleærmedisin/PET-senter Haukeland, Parkbygget.
Torsdag 30.11.2023: kl. 8.30-11:00 og 12:30-16:00 e-samling.
Fredag 01.12. 2023 kl. 8:30-11:00 og 12:30-16:00 e-samling.

Kurskomite

Kursleder: Martin Biermann, martin.biermann@uib.no (Helse Vest)

Torjan Magne Haslerud, torjan.magne.haslerud@sus.no
Andreas Tulipan, andtul@ous-hf.no

Opptakskriterier 

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 9.950,- 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt