logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Øsofagus/ventrikkel/fedme (GAK)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i gastroenterologisk kirurgi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

16.
oktober
2024
3 dager
  1. 16. okt. 2024
  2. 17. okt. 2024
  3. 18. okt. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 16. okt. 2024
  2. 17. okt. 2024
  3. 18. okt. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Gastroenterologisk kirurgi

Arrangør

Hvor

Haukeland universitetssjukehus. Nærmere informasjon om lokale offentliggjøres senere.

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel årlig på høsten, partallsår i Bergen og oddetallsår i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Helse Sør-Øst: maks 40 deltakere. Helse Vest: maks 50 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og gjennomgang av kasuistikker i diskusjon med kursdeltagerne.

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om både benigne og maligne sykdommer innen øsofagus og ventrikkel hva angår patofysiologi, utredning og kirurgisk så vel som medisinsk behandling. I behandlingen inngår også bivirkninger, risiko for residiv og resultatet over lengre tid. Fedmekirurgien og grunnlaget for den vil også bli gjennomgått. Kasuistikker presenteres for å belyse resultater av behandlingen. Kandidaten skal etter kurset være i stand til å avgjøre om det foreligger indikasjon for behandling kontra ingen behandling og hva behandlingen innebærer med tanke på lindring av symptomer, bivirkninger og risiko for residiv.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
GAK-009 Pre-, per- og postoperative rutiner
GAK-011 Komplikasjoner og organsvikt - postoperativt og hos akutt syk kirurgisk pasient
Øsofagus/ventrikkel/duodenum
GAK-038 Akutte og kroniske tilstander
GAK-040 Fremmedlegeme - Hemostase ved øvre GI-blødninger
GAK-041 Strikkbehandling av øsofagusvaricer
GAK-043 Øsofagusperforasjon
GAK-042 Øsofagusdivertikkel
GAK-044 Cancer i øsofagus og ventrikkel
GAK-046 Ulcus ventriculi/duodeni
GAK-047 Gastroøsofageal refluxsykdom, paraøsofageale brokk, Barrets øsofagus og achalasi.
GAK-048 Premaligne tilstander i ventrikkel - endoskopisk ultralyd og reseksjon
GAK-049 Gastrostomi - percutan og åpen
Fedmekirurgi
GAK-050 Sykelig overvekt og multidisiplinært utrednings- og oppfølgingsprogram - fedmekirurgi
GAK-051 Gastric bypass og sleeve gastrektomi
GAK-052 BPD/DS, gastric banding og endoluminale prosedyrer
GAK-053 Akuttkirurgiske tiltak ved komplikasjoner
GAK-054 Diabetes type 2 og andre tilleggslidelser
GAK-055 Revisjonsprosedyrer etter fedmekirurgi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur

  • The SAGES Manual of Foregut Surgery 2019 Grams et al.
  • Gastric cancer, 2015 Strong et al.

Program

Offentliggjøres senere

Kurskomite

Helse Sør-Øst

Kursleder: Professor dr. med. Tom Mala, Enhet for øvre gastrokirurgi, Avd. for gastro- og barnekirurgi, OUS Ullevål (kursleder).

Overlege PhD Magnus Fasting, Enhet for øvre gastrokirurgi, Avd. for gastro- og barnekirurgi, OUS Ullevål

Overlege PhD Torgeir T Søvik, Enhet for øvre gastrokirurgi, Avd. for gastro- og barnekirurgi og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, OUS Aker og Ullevål

Seksjonsoverlege PhD Truls Hauge, Gastromedisinsk avdeling, OUS Ullevål.

Helse Vest

Kursleder: Tien Pham Thanh

Jon Tvinnereim

Kjell Øvrebø

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 5850,- 

Ved servering tilkommer 300,- per pers per dag.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt