logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Pediatrikurs 8 - Nyfødtmedisin og kardiologi (PED)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i barnesykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

28.
oktober
2024
5 dager
 1. 28. okt. 2024
 2. 29. okt. 2024
 3. 30. okt. 2024
 4. 31. okt. 2024
 5. 01. nov. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 28. okt. 2024
 2. 29. okt. 2024
 3. 30. okt. 2024
 4. 31. okt. 2024
 5. 01. nov. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Barnesykdommer

Arrangør

Hvor

Haukeland universitetssjukehus, Auditorium i Glasblokkene blokk 8, etg U1, rom U364

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel årlig på høsten, alternerer mellom Oslo, Trondheim og Bergen.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 50 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Neonatologi

Etter endt kurs skal deltakerne på kurset:

 • Kunne identifisere nyfødte med kongenitte misdannelser, både ortopedisk/kirurgiske og medisinske (bla lunge), og ha kjennskap til diagnostisering, behandling og prognose vedr de forskjellige tilstandene.
 • Ha kunnskap om kompliserte medfødte hjertefeil, symptomer, diagnostisering, behandling og prognose.
 • Ha kjennskap til veiledning av foreldre mtp prenatale samtaler ved truende prematuritet, samt vedr screeningprogrammet.
 • Kunne sette opp adekvat ernæring av nyfødte og premature, med kunnskap om adekvat tilførsel av næringsstoffer og kalorier, samt vitaminer og sporstoffer.
 • Kunne gjøre en allmenn undersøkelse av en nyfødt med fokus på medfødte misdannelser, samt kunne ta imot et moderat prematurt barn, og ha kjennskap til mottak av ekstremt premature barn.
 • Ha kunnskap om oppfølging av premature barn og andre risikobarn.
 • Ha kunnskap om kriteriene for terapeutisk kjølebehandling av nyfødte med asfyxi, samt kunne redegjøre for behandling og prognose.
 • Ha kunnskap om respiratorbehandling, prinsipper og praktisk gjennomføring.
 • Kunne håndtere barn med abstinenser, både iatrogene og medfødte.
 • Ha kunnskap om NEC, patofysiologi, symptomer, diagnostikk, behandling og prognose.
 • Kunne behandle barn med pulmonal adaptasjonsforstyrrelse, RDS og BPD.
 • Vite hvordan man doserer og gir surfactant, samt vite indikasjonen for surfactant.
 • Kunne diagnostisere smerter hos nyfødte barn, og håndtere disse.
 • Ha kunnskap om ROP, patofysiologi, forløp, behandling og prognose.
 • Ha kunnskap om PDA, diagnostisering, behandling og prognose.

Kardiologi

Etter endt kurs skal deltakerne på kurset:

 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne håndtere akuttbehandling ved respirasjons- og sirkulasjonssvikt. Selvstendig kunne håndtere videre utredning og behandling, inkludert behandling av komplikasjoner, ved ovennevnte tilstander, også i samarbeid med andre aktuelle fagmiljøer.
 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utføre og tolke elektrokardiogram (EKG), herunder gjenkjenne arytmier, ventrikkelhypertrofi og belastningstegn, beregne korrigert QT-tid.
 • Ha kunnskap om og under supervisjon kunne følge opp transplanterte pasienter i samarbeid med spesialavdeling.
 • Ha god kunnskap om diagnostikk og beherske stabiliserende behandling og klargjøring for transport av pasienter med komplisert medfødt hjertesykdom, herunder cyanotiske hjertefeil, hjertefeil med svikt og medfødte rytmeforstyrrelser.
 • Ha kunnskap om symptomer og funn, og under supervisjon kunne starte utredning og initial behandling ved akutt hjertesykdom som oppstår etter nyfødtperioden, herunder kardiomyopatier, infeksjoner og inflammasjoner.
 • Ha god kunnskap om vanlige differensialdiagnoser og selvstendig kunne iverksette adekvat utredning hos barn og unge med brystsmerter, hjertebank og synkope.
 • Ha kunnskap om og under supervisjon kunne behandle barn med kronisk hjertesykdom og kronisk hjertesvikt.
 • Ha kunnskap om prinsipper for oppfølging av barn med hjertesykdom, herunder barn som venter på operasjon eller er operert for, kongenitt hjertefeil. Ha kunnskap om mulige postoperative komplikasjoner.
 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne vurdere ulike kardiale bilyder. Bestemme hvilke lyder som er fysiologiske og ikke krever videre utredning, bestemme aktuell utredning ved antatt ikke-fysiologiske bilyder.
 • Ha god kunnskap om og selvstendig kunne diagnostisere og iverksette initial behandling av akutte arytmier. Kjenne prinsipper for videre utredning og endelig behandling.

​Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:
 
Grunnleggende pediatri
PED-004 Akutte og kroniske smerter
Praktiske ferdigheter​
PED-026 Respiratorbehandling
Allergologi og lungesykdommer​
PED-038 Kongenitale misdannelser, anatomiske misforhold og kronisk interstitiell lungesykdom
Barnekirurgiske tilstander​
PED-039 Medfødte tilstander -umiddelbar eller tidlig kirurgisk behandling
Barneortopediske tilstander​
PED-041 Hofteleddsdysplasi​
PED-042 Andre medfødte lidelser i ledd og bein
Ernæring​
PED-061 Ernæring og ernæringstilskudd
Kardiologi​
PED-100 Komplisert medfødt hjertesykdom
Neonatologi​
PED-116 Prenatal rådgivning ved truende prematur fødsel​
PED-117 Allmenn behandling av nyfødte​
PED-118 Premature 28 uker og høyere​
PED-119 Ekstremt premature under 28 uker
PED-121 Nyfødtundersøkelse, retinert testikkel, enklere medfødte misdannelser​
PED-126 Nyfødte - abstinens​
PED-128 Perinatal asfyksi, nasjonale retningslinjer for hypotermibehandling​
PED-129 Perinatal asfyksi - behandling, prognose​
PED-131 Pulmonal adaptasjonsforstyrrelse, RDS og BPD - surfaktant​
PED-132 Prematuritetsretinopati (ROP), screening., prognose​
PED-133 Nekrotiserende enterokolitt (NEC)​
PED-135 For tidlig fødte og syke nyfødte barn - oppfølging​
PED-136 Neonatalt screeningprogram - veilede foreldre​​
Akutt pediatri
PED-012 Akuttbehandling - respirasjons- og sirkulasjonssvikt
Praktiske ferdigheter​
PED-028 Elektrokardiogram (EKG)
Immunologi, transplantasjon og revmatologi​
PED-097 Transplanterte pasienter
Kardiologi​
PED-100 Komplisert medfødt hjertesykdom​
PED-101 Akutt hjertesykdom etter nyfødtperioden​
PED-102 Brystsmerter, hjertebank og synkope​
PED-103 Kronisk hjertesykdom, postoperative komplikasjoner​
PED-104 Kronisk hjertesvikt​
PED-105 Kardiale bilyder​
PED-106 Akutte arytmier​​
  

​​Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN ​beskjed.

Program

Bergen 28. oktober-1. november 2024 (PDF)

Kurskomite

Helse Sør-Øst

Jakob Klcovansky kursleder (kardiologi) jakklc@ous-hf.no

Jannicke Hanne Andresen kursleder (Nyfødtmedisin) jandrese@ous-hf.no

Helse Midt-Norge

Kursleder: Ingrid Nissen, Overlege barnesykdommer, St. Olavs hospital

Helse Vest

Hans Jørgen Guthe og Kristoffer Brodwall

Opptakskriterier

Tildeling av plasser fordeles ut i fra fordelingsnøkkel og prioriteringsliste fra foretak med hensyn til antall plasser på kurset.

Arbeidsgiver  sende prioriteringsliste til RegUt HMN (regut.hmn@stolav.no) med hvilke LIS de ønsker skal delta på kurset innen 30. oktober for påfølgende vårkurs og 15.mai for påfølgende høstkurs. Les mer om praktiske rutiner for påmelding til kurset her: Praktiske rutiner for påmelding til nasjonalt anbefalte kurs i barnesykdommer

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 8200,- Ved lunsj tilkommer 300 kr pr dag, pr deltaker.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt