logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Rus og psykiatri (VOP)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i psykiatri. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

18.
november
2024
2 dager
  1. 18. nov. 2024
  2. 19. nov. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 18. nov. 2024
  2. 19. nov. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Hvor

Radisson Oslo Airport Hotel West

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i to dager og går som hovedregel årlig på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 100 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

​​LIS skal under supervisjon kunne gjenkjenne kliniske karakteristika, ha kjennskap til differensialdiagnostiske overveielser jfr. gjeldende versjon av ICD. LIS skal ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer for behandling av rus- og avhengighetslidelser og kjennskap til relevant samtalebehandling ved rus- og avhengighetslidelser - motiverende intervju.

Etter endt kurs skal LIS ha tilegnet seg:

  1. Sammenhengen mellom rus og psykiatri
  2. Hvordan behandle pasienter med samtidig lidelse
  3. Hvordan kartlegge ruslidelser og psykiske lidelser på en god måte 

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Somatisk differensialdiagnostikk
VOP-012 Somatisk undersøkelse
VOP-013 Somatisk behandling - komorbiditet
VOP-014 Somatiske helseutfordringer - livsstilsintervensjoner
Spesifikk klinisk kompetanse
VOP-045 Avrusning og abstinensbehandling
VOP-047 Rus og psykisk lidelse og rus - LAR - samvalg

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur

Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak (Lien og Lie 2022; Fagbokforlaget.

Program

Program 18. - 19. november 2024 (PDF)

Kurskomite

Kursledere: 
Lars Lien Lars.lien@sykehuset-innlandet.no
Jørgen Gustav Bramness jobr@fhi.no

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 5300,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt