logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Sjeldne lungesykdommer (LUN)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i lungesykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Lungesykdommer

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel annethvert år på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 25 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Gi deltakerne teoretisk kunnskap om årsaksforhold, mekanismer, diagnostikk og behandling av sjeldne lungsykdommer samt kunnskapsbasert informasjon og veiledning i nyere behandlingsprinsipper for spesielt kompliserte lungetilstander.

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Astma og allergiske luftveissykdommer
LUN-006 Allergisk bronkopulmonal aspergillose, andre eosinofile lungesyndromer
Bronkiektasier og andre luftveissykdommer
LUN-008 Bronkiektasier
LUN-009 Andre luftveissykdommer
Ikke-mykobakterielle lungeinfeksjoner
LUN-022 Medfødt og ervervet immunsvikt
Pulmonal vaskulær sykdom
LUN-023 Lungeemboli og andre pulmonale vaskulære sykdommer
Interstitielle lungesykdommer (ILS)
LUN-026 Sarkoidose 
LUN-027 Sjeldne interstitielle lungesykdommer 
Ekstrapulmonale restriktive tilstander
LUN-037 Sykdommer i brystvegg, respirasjonsmuskulatur og diafragma
Genetiske og medfødte lungesykdommer
LUN-038 Primær ciliær dyskinesi (PCD) og cystisk fibrose (CF)
LUN-039 Alfa-1-antitrypsinmangel
LUN-040 Utviklingsforstyrrelser i øvre og nedre luftveier
Lungetransplantasjon
LUN-042 Lungetransplantasjon - indikasjon og nasjonal henvisningspraksis
Bronkoskopi
LUN-059 Intervensjonsbehandling - bronkoskopisk
LUN-060 Fjerne fremmedlegemer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Kursleder: Aina Akerø, Overlege PhD, Lungeavdelingen, HLK, OUS RH UXAIBL@ous-hf.no

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt