logo

Regionalt utdanningssenter for LIS i Helse Sør-Øst (RegUt HSØ)

I samsvar med spesialistforskriften fikk Helse Sør-Øst RHF i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å opprette et regionalt utdanningssenter for LIS ved Oslo universitetssykehus.

Som for de andre tre regionale utdanningssentrene har RegUt HSØ mandat til å bidra til bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene og bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt.

Felles mandat, styringssystem og rapporterings- og beslutningslinjer for de regionale utdanningssentrene finner du her: Om de regionale utdanningssentrene

Organisering

RegUt HSØ er organisert i Oslo universitetssykehus i Klinikk for forskning, innovasjon og utdanning. Faglige avklaringer reises ved behov til Forum for RegUt HSØ der både ledere fra OUS og Helse Sør-Øst RHF er representert.

Regionalt arbeid

RegUt HSØ bidrar til samordning av spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst RHF gjennom opprettelsen av de 44 regionale spesialitetsvise rådene for LIS-utdanning, og gjennom Utdanningsrådet der 1-2 representanter fra helseforetakene og private sykehus i HSØ er representert.

Oversikt over helseforetak og samarbeidspartnere i regionen (helse-sorost.no)

Nasjonalt arbeid

RegUt HSØ har et tett samarbeid med de øvrige regionale utdanningssentrene og jevnlige møter med Helsedirektoratet, Legeforeningen og andre relevante aktører for å bidra til nasjonal samordning av spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten.

For spesialistutdanningene i arbeidsmedisin, akutt- og mottaksmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, indremedisin, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, medisinsk genetikk, nukleærmedisin, nyresykdommer og rus- og avhengighetsmedisin har RegUt HSØ et særlig ansvar for oppfølging av endringsprosesser for læringsmål og Helsedirektoratets anbefalinger om kurs og prosedyrer, i tråd med fordelingen av fagkontaktansvaret og tverregionale rutiner for endring​.

Utdanningsråd for LIS-utdanning i Helse Sør-Øst

Utdanningsrådet for LIS-utdanning i Helse Sør-Øst (Utdanningsrådet RegUt HSØ) er et formalisert regionalt samarbeidsforum mellom sentrale aktører innen spesialistutdanning av leger i spesialisthelsetjenesten. Utdanningsrådet RegUt HSØ har ikke beslutningsmyndighet, men skal bidra til å:

  • understøtte målet om høy faglig kvalitet i utdanningen gjennom et godt og gjensidig samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering
  • legge til rette for god informasjonsflyt, god kommunikasjon og godt samarbeid mellom sentrale aktører i LIS-utdanningen
  • styrke regional harmonisering og samordning av lokal forvaltning av utdanningsansvaret i utdanningsvirksomhetene
  • initiere sentrale diskusjoner om spesialistutdanning, og avklare hvor og hvordan saker tas videre i riktige linjer

Mandatet finner du her:

Utdanningsrådet for LIS-utdanning i Helse Sør-Øst – Mandat (PDF)

Regionale spesialitetsvise råd for LIS-utdanning i HSØ (RegRåd)

Høsten 2020 ble det opprettet regionale spesialitetsvise råd for sykehusspesialitetene og arbeidsmedisin i HSØ (RegRåd). RegRådene rapporterer til RegUt HSØ, består av erfarne overleger tilknyttet LIS-utdanning i eget helseforetak og skal bidra til:

  • at klinisk tjeneste og andre læringsaktiviteter gir forventet læringsutbytte i henhold til forskriftsfestede læringsmål
  • at helsemyndighetene får samordnet informasjon fra fagmiljøene i spesialisthelsetjenesten om eller når det er behov for endringer av læringsmål og endring/utvikling av nasjonale læringsaktiviteter
  • at regionens framtidig behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket
  • en nasjonal samordnet og kvalitativ god utdanning gjennom samarbeid med de andre regionene

Mandatet for RegRådene i HSØ:

Regionale spesialitetsvise råd for LIS-utdanning i HSØ – Mandat (PDF)

Referater fra møter mellom RegRådene og RegUt HSØ:

I forbindelse med opprettelsen av regionale spesialitetsvise råd for LIS-utdanning i HSØ i 2020, gjennomførte RegUt HSØ ni informasjonsmøter for representantene som ble oppnevnt. Oppsummerende referat for fellesmøtene:

Referat fra fellesmøte med regionale spesialitetsvise råd for LIS-utdanning i HSØ (RegRåd) og RegUt HSØ (PDF)

Våren 2021 gjennomfører RegUt HSØ møter med alle regionale spesialitetsvise råd i HSØ. Etter oppfordring fra Utdanningsrådet i HSØ publiseres referatene her:

RegRåd indremedisin – Referat møte 12.01.21

RegRåd hjertesykdommer – Referat møte 20.01.21 / Vedlegg

RegRåd akutt- og mottaksmedisin – Referat møte 21.01.21

RegRåd barne- og ungdomspsykiatri – Referat møte 26.01.21

RegRåd blodsykdommer – Referat møte 27.01.21

RegRåd endokrinologi – Referat møte 02.02.21

RegRåd fordøyelsessykdommer – Referat møte 09.02.21

RegRåd geriatri – Referat møte 10.02.21

RegRåd infeksjonssykdommer – Referat møte 11.02.21

RegRåd lungesykdommer – Referat møte 16.02.21

RegRåd medisinsk genetikk – Referat møte 18.02.21

RegRåd nyresykdommer – Referat møte 17.02.21

RegRåd nukleærmedisin – Referat møte 09.03.21

RegRåd rus- og avhengighetsmedisin – Referat møte 10.03.21

RegRåd generell kirurgi – Referat møte 16.03.21

RegRåd barnekirurgi – Referat møte 17.03.21

RegRåd bryst- og endokrinkirurgi – Referat møte 24.03.2021

RegRåd ortopedisk kirurgi – Referat møte 21.04.21

RegRåd gastrokirurgi – Referat møte 06.04.21

RegRåd karkirurgi – Referat møte 07.04.21

RegRåd urologi – Referat møte 13.04.21

RegRåd plastikkirurgi – Referat møte 14.04.2021

RegRåd nevrokirurgi – Referat møte 20.04.21

RegRåd barnesykdommer – Referat møte 27.04.21

RegRåd fysikalsk medisin og rehabilitering – Referat møte 28.04.21

RegRåd immunologi og transfusjonsmedisin – Referat møte 04.05.21

RegRåd fødselshjelp og kvinnesykdommer – Referat møte 05.05.21

RegRåd medisinsk biokjemi – Referat møte 11.05.21

RegRåd klinisk farmakologi – Referat møte 12.05.21

RegRåd medisinsk mikrobiologi – Referat møte 18.05.21

RegRåd psykiatri – Referat møte 19.05.21

RegRåd øre-nese-halssykdommer – Referat møte 20.05.21

RegRåd anestesiologi – Referat møte 01.06.21

RegRåd arbeidsmedisin – Referat møte 02.06.2021

RegRåd hud- og veneriske sykdommer – Referat møte 03.06.21

RegRåd onkologi – Referat møte 08.06.21

RegRåd patologi – Referat møte 09.06.21

RegRåd radiologi – Referat møte 15.06.21

RegRåd klinisk nevrofysiologi – Referat møte 16.06.21

RegRåd nevrologi – Referat møte 17.06.21

RegRåd øyesykdommer – Referat møte 17.06.21

RegRåd revmatologi – Referat møte 22.06.21

RegRåd maxillofacial kirurgi – Referat møte 29.06.21

Kontakt oss i regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst

Informasjon fra RegUt HSØ

Sist oppdatert 30.03.2023