logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Felles topplederprogram

Felles topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten er et samarbeid mellom de fire regionale helseforetakene, KS og Handelshøyskolen BI. Programmet erstatter det tidligere nasjonale topplederprogrammet for spesialisthelsetjenesten (NTP).

Felles topplederprogram skal bidra til at kommune- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som aktivt bidrar til at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste uavhengig av organisasjon, nivå o​g finansieringsmodeller. Programmet legges opp ved at to parallelle læringsspor skal bidra til utviklingen av personlig lederskap, organisasjonsforståelse og samfunns- og samspillsforståelse. Programmet representerer forskningsfronten innen ledelse, strategi, innovasjon, helseøkonomi, organisering og helsetjenesteforskning, bruker/pasientorientering og digitalisering innen disse feltene.

Samlingene gjennomføres i BI-s moderne undervisningslokaler i Nydalen Oslo. BI reservere hotellrom ved et av de nærliggende hotellene som ligger i kort avstand til offentlig transport. Det planlegges at en modul gjennomføres i et av de skandinaviske landene. Det forventes at kandidatene fra spesialisthelsetjenesten møter fysisk ved samlingene og at arbeidsgiver legger til rette for tilstrekkelig avsatt tid til å gjennomføre programmet.

Felles topplederprogram går over et år og er satt sammen av 6 moduler/samlinger. Samling 1 & 6 går over 4 dager, de andre over 3 dager. Programmet gir mulighet for 30 studiepoeng på masternivå. Formelle krav for opptak på masterstudiet er bachelor med minimum 180 studiepoeng, at deltakeren er minst 25 år og har minimum 4 års arbeidserfaring. Det vil være en individuell skriftlig hjemmeeksamen relatert til strategisk ledelse, og en prosjektoppgave i grupper på 2-4 deltakere (inntil 40 sider) relatert til strategiutvikling, organisering og samspill på tvers av tjenestenivå. Kandidatene vil bli satt sammen i topplederverksted/basis grupper (6-8 kandidater) på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten som vil benyttes til utviklingen av personlig lederskap. I tillegg vil det etableres prosjektgrupper på 4 kandidater. Det må påberegnes arbeid mellom samlingene. Deltakerne må regne med lange undervisningsdager og aktiviteter på ettermiddagen/kveld under samlingene.

De 6 modulene er inndelt under overskriftene:
 • ​S​trategisk ledelse og strategiutvikling i helse- og omsorgstjenesten
  • ​​Modulen vil gi kunnskap om strategisk og effektiv ledelse, samt grunnleggende modeller og metoder for strategiutvikling vil presenteres og legges til grunn for resten av studieåret. Sektorens rammebetingelser og systemets kompleksitet belyses. Den personlige lederutviklingsreisen settes i gang, med trening og refleksjon
 • Ledelse på tvers og organisering for samarbeid
  • ​Deltakerne presenteres for ledelseskunnskap om hvordan agilt, tverrfaglig og relasjonsorientert lederskap danner forutsetninger for ledelse i endring og ledelse for innovasjon. Ledelse på tvers av profesjoner og tjenesteområder via forskning på tverrfaglig samarbeid, team og teaming, høykvalitetsrelasjoner og samhandlingsledelse 
 • Kulturutvikling og grensearbeid
  • ​Hvordan kan ledere bidra til organisasjonskulturer som fremmer samarbeid, innovasjon og endring. Det trekkes spesielt inn forskning som underbygger innovasjonskultur og tverrfaglig samarbeid
 • Strategisk innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi
  • ​Samlingen vil i stor grad belyse toppleders strategiske ledelse og tilrettelegging for innovasjon, og i mindre grad snakke om operativ innovasjonsledelse.
 • Ledelse for implementering og kvalitet
  • ​​​Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten danner utgangspunktet for denne samlingen og hvordan perspektiver på ledelse kan styrke kvalitetsforbedringsarbeidet i og på tvers av tjenestene
 • Ledelseskommunikasjon og helhetlig styring
  • ​​​Et vesentlig aspekt ved ledelse i offentlige organisasjoner og virksomheter er legitimitet. Modulen vil introdusere innsikter fra institusjonell organisasjonsforskning om lederlegitimitet, legitimering av endring, og innflytelse i tungt regulerte virksomheter
Det endelige programmet vil publiseres på BI sine internettsider i god tid før oppstart av programmet.

Følgende kriterier er lagt for utvelgelsen av kandidater til programmet:
 • Være i topplederstilling i kommune- eller spesialisthelsetjenesten (kommunalsjef/direktør, administrerende-/divisjonsdirektør/klinikkleder). Ha likestilt lederansvar på strategisk nivå og personal- og økonomiansvar. (Ledere i større stabsenheter med ansvar for samhandling vil kunne bli vurdert, tilsvarende potensielle lederkandidater som nærmeste leder vurderer for et høyere ledernivå i organisasjonen senere)
 • Vise engasjement, motivasjon, selvinnsikt og tydelig ønske om gevinst ved å gjennomføre programmet
 • Ha avklart at det vil avsettes tid og at søknaden er forankret hos egen leder (anbefaling fra nærmeste overordnet leder)
 • Har eller planlegger prosjekter i egen organisasjon som har til hensikt å forbedre samhandlingen på tvers av kommunesektoren/KS/spesialisthelsetjenesten
 • ​Har tidligere erfaringer med prosjekter som har hatt nytteverdi for organisasjonen (kan vise til tidligere resultater)

Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Vest er hver tildelt 4 plasser pr. kull, mens Helse Sør-Øst er tildelt 8 plasser. Det vil være til sammen 40 deltakere pr. kull hvor halvparten fra kommunesektoren og den andre halvparten fra spesialisthelsetjenesten.

Hvert helseforetak innstiller inntil 3 kandidater til sitt RHF som foretar den endelig utvelgelsen og prioritering av kandidater. RHF-et skal i sin beslutning ta hensyn til en rimelig kjønnsbalanse. RHF-ene og KS samarbeider om sammensetningen av kullet.

RHF-ene dekker deltakeravgiften for sine respektive kandidater. Det lokale helseforetaket dekke reiser, kost og losji, samt lønn og eventuelt nødvendig vikarhjelp.

Det er egne søknadsprosesser i de regionale helseforetakene. 
Ta kontakt med din nærmeste representant for å søke:

Helse Sør-Øst: Jarle Henriksen tlf 934 87 303

Helse Vest: June Glomsaker tlf 922 44 644

Helse Midt: Bodil Hope tlf 917 05 297

Helse Nord: Knut Langeland 930 63 720  

 


 

Deltakere på topplederprogrammet

Kandidater som deltar på topplederprogrammet finner oppgaver, informasjon om opplegg og program på egne sider
Gå til interne sider
Illustrasjon
Sist oppdatert 26.09.2022