logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Mandat

Styringsgruppen for nasjonale ledelsesutviklingstiltak ble opprettet i 2002. I foretaksmøtene i januar 2004 ble RHF-ene bedt om å videreføre deltakelsen i gruppen. Mandatet tar utgangspunkt i protokollene fra foretaksmøtene i januar 2004.

Oppdraget

Styringsgruppen skal i løpet av 2005 ha etablert et nasjonalt topplederprogram for kandidater til lederstillinger på høyt nivå i helseforetakene.

Styringsgruppen skal sørge for at det hvert halvår gjennomføres en nasjonal direktørsamling for RHF- og HF-direktørene, med fokus på ledelsesutvikling.

Styringsgruppen kan ved behov foreslå ytterligere tiltak av nasjonal karakter som vil fremme ledelsesutviklingen i helseforetakene. Slike forslag skal legges frem for departementet til godkjenning. Videre kan departementet ved behov og gjennom foretaksmøter, pålegge styringsgruppen ytterligere oppgaver.

Hensikten med tiltakene

De nasjonale ledelsesutviklingstiltakene skal bidra til å utvikle et felles sett av holdninger, kunnskap og ferdigheter hos lederne i spesialisthelsetjenesten og derigjennom sikre en helhetlig helsetjeneste for befolkningen på tvers av regionene.

Målgruppen

Topplederprogrammet

Målgruppen for topplederprogrammet skal være ledere i helseforetakene som har vist spesielle evner innen ledelse, og som vil kunne tre inn i lederposisjoner på høyt nivå i helseforetaksstrukturen. Hver region skal, etter anbefaling fra sine foretaksdirektører, velge deltakere til programmet. Foretaksdirektørene forpliktes til å følge opp deltakerne med hensyn til karriereutvikling etter fullført program.

Direktørsamlingene

Målgruppen for direktørsamlingene skal være HF- og RHF-direktørene.

Forankring

Ved oppstart av arbeidet med strategiske satsingsområder, ble ansvaret for å lede de forskjellige områdene fordelt mellom RHF-ene. Helse Midt-Norge ble gitt ansvaret for å lede styringsgruppen for ledelsesutvikling i helseforetakene. Helse Midt-Norge ved adm.dir., er bedt om å fortsette dette oppdraget. De øvrige regionene deltar med representanter som har forankring i RHF-enes ledergruppe. Departementet vil delta med 1-2 medlemmer som av hensyn til rollerenhet vil ha observatørstatus i gruppen. Disse medlemmene vil ha tale- og forslagsrett. Styringsgruppen står fritt til å supplere seg selv med en representant fra helseforetaksnivå.

Topplederprogrammet

Styringsgruppen må på et tidlig stadium i planleggingsprosessen ta stilling til hvorvidt man vil velge å drive det nasjonale topplederprogrammet i egen regi eller sette driften ut til ekstern aktør. Forhold som ressursbruk, disposisjon av egnede lokaler og mulighet for faglig forankring må nøye vurderes.

Direktørsamlingene

Forankringen av disse samlingene vil være RHF-ene ved styringsgruppen, som igjen kan nedsette programkomite eller lignende ved behov.

Form og frekvens

Topplederprogram

Departementet godkjenner forslaget i styringsgruppens rapport mht det nasjonale topplederprogrammets form og frekvens. Det vil si at programmet bør ha en varighet på til sammen ca tre måneder og være et fulltidsstudium med en kombinasjon av samlinger og fordypningstid. Antall deltakere bør være så mange som mulig, men hensynet til kvalitet må her veie tyngre enn kvantitet.

Oppstart av nasjonalt program for kandidater til topplederstillinger i helseforetakene bør fortrinnsvis skje i løpet av første halvår 2005, men kan utsettes til andre halvår dersom hensynet til kvaliteten på programmet skulle tilsi dette.

Direktørsamlingene

Samlingene skal avholdes en gang hvert halvår, med oppstart første halvår 2005.

Finansiering

Topplederprogrammet

I foretaksmøte har de fem RHF-ene forpliktet seg til å sette av inntil 1,5 mill kroner hver i 2005 til planlegging og drift av topplederprogrammet.

Direktørsamlingene

Utgifter til samlingene dekkes av RHF-ene.

Innhold

I bestillerdokumentene for RHF-ene 2005 er det uttrykt at spesialisthelsetjenesten i sin atferd skal være preget av kvalitet i prosess og resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg og respekt i møte med pasienten. Disse kjerneverdiene ble, sammen med seks ledelseskrav, formulert i løpet av pilotprogrammet for ledelsesutvikling i helseforetakene (2003-2004). Innholdet i både topplederprogrammet og direktørsamlingene skal være forankret i og fremme kjerneverdiene og ledelseskravene.

Topplederprogrammet

Programmet må være noe mer og noe annet enn det som i dag tilbys av universitetene og private aktører, men også noe mer og noe annet enn summen av de regionale tilbudene. Det skal legges spesiell vekt på temaer som fremmer forståelsen av den enkelte leders plass i et større bilde, deriblant forholdet til helseforetaksstrukturen, den øvrige helsetjenesten, det politiske og økonomiske systemet, interessegrupper og befolkningen som helhet. Temaene som ble berørt i pilotprogrammet for ledelsesutvikling i helseforetakene, vil danne et godt utgangspunkt for det permanente programmet. Det må legges vekt på bruk av pedagogiske metoder som stimulerer til og krever engasjement og involvering hos hver enkelt deltaker.

Direktørsamlingene

Samlingene skal fremme ledelsesutvikling hos deltakerne. Det bør fokuseres på dagsaktuelle og fremtidige problemstillinger med det formål å styrke og utvikle den ledelsesmessige håndteringen av slike saker.

Godkjenning

Topplederprogrammet

Styringsgruppen skal lage et forslag til fagplaner og plan for gjennomføring, som sendes departementet til godkjenning. Gjennomføringsplanen skal bl.a. inneholde en vurdering av hvorvidt driften av topplederprogrammet bør anbudsutsettes eller drives i egen regi. 

Direktørsamlingene

Styringsgruppen vil være øverste organ for godkjenning av innholdet i direktørsamlingene.

Rapportering

Rapportering for begge tiltakene skjer gjennom RHF-enes årlige melding til departementet formidlet via Helse Midt-Norges rapportering. Rapporteringen skal dokumentere programmets forankring i kjerneverdier og ledelseskrav. På sikt kan det også bli krevd konkret dokumentasjon på oppnådde resultater mht. ledelsesutvikling målt opp mot kjerneverdiene og ledelseskravene.

Sist oppdatert 12.03.2018