logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling (ANE)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i anestesiologi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

29.
april
2024
5 dager
 1. 29. apr. 2024
 2. 30. apr. 2024
 3. 27. mai 2024
 4. 28. mai 2024
 5. 29. mai 2024
Påmelding til kurs i oktober/desember

Tid og sted

Når

 1. 29. apr. 2024
 2. 30. apr. 2024
 3. 27. mai 2024
 4. 28. mai 2024
 5. 29. mai 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Anestesiologi

Arrangør

Hvor

De to første kursdagene gjennomføres digitalt på Teams, de tre siste dagene fysisk i SIM-senteret på Ullevål. Se mer informasjon under "Påmelding".

Påmelding til kurs i oktober/desember

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Påmelding

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel årlig i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 40 deltakere. Kurset blir ikke arrangert dersom det ikke er nok deltagere med minst 4 års ansiennitet (bestemmes ca. 3 mnd. før kursstart). LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset består av to deler: en digital del og en fysisk del, der det er forberedelser i NAKOS-portalen i forkant av både den digitale delen og den fysiske delen av kurset.

 • Digital gjennomføring: Gjennomføres på Teams.
 • Fysisk gjennomføring: SIM-senteret på Ullevål.

Akuttmedisin, transportmedisn og avansert traumebehandling tas på slutten av spesialiseringen. Forkunnskapskravene til dette kurset er satt til minimum 40 mnd ansenitet fra ANE (altså etter LIS 1). Man er også avhening av at så mange som 40 LIS tar kurset for at man skal få en god og rasjonell gjennomføring og ressursbruk.

Etter endt kurs blir det en kort eksamen med innleveringsfrist tre uker etter endt kurs. Man må også levere evalueringsskjema for kurset for å få kurset godkjent. 

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ANE-010 Cerebrale tilstander – akutte
ANE-011 Kardiologiske tilstander – akutte
ANE-012 Respirasjonstilstander – akutte
ANE-013 Nefrologiske og endokrinologiske tilstander – akutte
ANE-014 Gastroenterologiske tilstander
ANE-015 Allergiske reaksjoner – akutte
ANE-021 Intoksikasjoner – akutte
ANE-028 Sjokk tilstander – patofysiologi og behandling
ANE-029 Væskebehandling
ANE-030 Blødningssjokk/store blødninger – Patofysiologi og bruk av blodkomponenter
Akuttmedisin og prehospitalmedisin
ANE-034 AHLR – behandlingsalgoritme, medikamentdosering og defibrillering
ANE-035 Livreddende og stabiliserende behandling – gjenoppliving ved ulike tilstander
ANE-036 Etiske vurderinger ved gjenopplivning
ANE-037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning
ANE-038 Traumepasienter – mottak
ANE-039 Traumepasienter – ABCDE-prinsippet
ANE-040 Nasjonal traumeplan – skadeomfang, kommunikasjon i traumekjeden
ANE-042 Hypotermi
ANE-043 Nødkirurgiske prosedyrer – skade-kontroll kirurgi
ANE-044 Beredskapsplan – håndtering av personskade (CBRNe), roller og deltatt i øvelse
ANE-045 Skadested – organisering og triagering
ANE-046 Akuttmedisinske kjeden
ANE-047 Ambulanse og luftambulansetjenesten – organisering
ANE-048 Transport av kritisk syke
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-074 Anestesi utenfor operasjonsavdeling
ANE-077 Intrakranielt trykk, perfusjonstrykk, monitorering av cerebralt blodfløde med mer
ANE-078 Nevrokirurgi
ANE-079 Cerebrovaskulær kirurgi og intervensjonsradiologi
ANE-136 Anestesi til pasienter med forhøyet intrakranielt trykk
Akademisk kompetanse
ANE-135 Dynamisk situasjonsforståelse for akutt-, operasjons- og intensivforløp

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Anbefalt kunnskap/erfaring

Forkunnskapskravene til dette kurset er satt til minimum 40 mnd ansenitet fra anestestiologi.

Litteratur

Kurset er delt i en digital del og en fysisk del. Det gjør at mye av foreberedelsesmaterialet skal gjøres imellom de to delene.

Den forberedelsesdelen som skal gjøres før digital del blir lagt ut noen uker før. Når det er klart får deltakerne påloggingsnøkkel til NAKOS-portalen og kan gå i gang med forberedelsen. 

Vi prøver å fordele dette slik at det blir maksimalt én dag med forventet forberedelse før første del, og ca. to dager imellom første og andre del. 

Program

Legges ut i NAKOS-portalen.

Kurskomite

Helle Midtgaard, Avd. for Anestesiologi, OUS, Ullevål; helmid@ous-hf.no

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Deltakerne som søker skal ha minst 4 års ansiennitet som er relevant. Det må være 40 deltakere med minst 4 års ansiennitet i spesialiteten anestesiologi for at kurset gjennomføres. 

Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 9100,- (inkludert lunsj de tre fysiske dagene).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Annen informasjon

Kurset "Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling" er nytt. Det gamle kurset" «Traumatologi, nevroanestesi, barneanestesi, og – intensivmedisin, anestesi ved spesielle tilstander» erstattes i dag av to nye kurs:

Hvis du har fullført kurs i «Traumatologi, nevroanestesi, barneanestesi, og – intensivmedisin, anestesi ved spesielle tilstander», så trenger du ikke ta de to nevnte «nye» kursene. 

Kontakt