logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

AMM - Introduksjonskurs (AMM)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin. Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Akutt- og mottaksmedisin

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel årlig på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 50 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset er beregnet på LIS under utdanning i akutt- og mottaksmedisin. Kurset er hovedsakelig teoretisk og basert på forelesninger, men inneholder også demonstrasjon av noen praktiske prosedyrer. Forelesningene tar utgangspunkt i læringsmålene for LIS 3 AMM. Hovedfokus er på håndtering av akutte tilstander innen en rekke ulike fagområder som er relevant for arbeid innen akutt- og mottaksmedisin.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Klinisk ledelse og triage i akuttmottak
AMM-001 Organisering og tverrfaglig klinisk ledelse - pasientforløp
AMM-004 Triagesystemer
Rus, abstinens, psykiatri og utagerende atferd
AMM-020 Akutt psykose/delir
AMM-023 Bruk av tvang - lovverk, samhandling og innleggelse
AMM-026 Suicidalitet
Nevrologi
AMM-030 Nevrologisk undersøkelse
AMM-031 Akutte nevrologiske tilstander
AMM-032 Truende tverrsnittslesjon
AMM-033 Henvise til radiologisk modalitet - CT, MR og EEG ved nevrologisk sykdom
Kirurgi
AMM-034 Buksmerter - akutte
AMM-035 Karkirurgiske tilstander - akutte
AMM-036 Urologiske tilstander - akutte
AMM-037 Nevrokirurgiske tilstander – akutte
Ortopedi
AMM-038 Skader - relevant kompetanse og overflytning
Øyesykdommer
AMM-039 Øyetilstander - akutt rødt øye
Øye/Øre-nese-hals
AMM-040 Fremmedlegemer
Gynekologi
AMM-044 Gynekologiske og obstetriske tilstander – akutte
Traumepasienter
AMM-045 Nasjonal traumeplan - ABCDE-prinsippet
Akutt syke og skadde barn
AMM-066 Akutt syke og skadde barn
AMM-067 ​Brannskader, kuldeskader og etseskader​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Program

Kurskomite

Anders B. Martinsen, Akuttmedisinsk avdeling, OUS Ullevål: anbmar@ous-hf.no

Lars Petter Bjørnsen, St. Olavs Hospital

Øystein Mjelva, Stavanger Universitetssykehus

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).
 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt