logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Kurs i gruppeterapi for rus- og avhengighetsmedisin (RUS)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Rus- og avhengighetsmedisin

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i to dager og går som hovedregel årlig på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Minimum 14 - maksimum 27 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset skal gi:

  • Kunnskap om teoretisk forankring, forskningsresultater og grunnleggende prinsipper ved psykodynamisk gruppepsykoterapi, mentaliseringsbasert psykoterapi, motiverende psykoterapi og kognitiv atferdsterapi, for pasienter med rusmiddelproblemer,
  • Oversikt over forskjellige typer gruppepsykoterapi for denne pasientgruppen, som selvhjelpsgrupper, interpersonlig og kognitivt gruppepsykoterapi, tilbakefallsforebyggende grupper, motiverende grupper og modifisert psykodynamisk gruppepsykoterapi,
  • Teoretiske begreper og forståelsesrammer for anvendelse av grupper i behandling av pasienter i ulike helse- og sosialinstitusjoner og
  • Praktiske råd om hvordan starte og drive en gruppe, om viktige og nyttige intervensjoner i gruppepsykoterapi, om betydningen av rammer og anvendelse av forståelse av overførings- og motoverføringsfenomener i grupper. Kurset skal også i opplevelse av å delta i prosessorienterte grupper.

Kursene skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Behandling og psykososiale tiltak
RUS-025 Basale elementer i lege-pasient-forholdets dynamikk 
RUS-026 Psykoterapeutisk samtalebehandling -psykoterapeutisk prosess og veiledningsprosess 
RUS-027 Indikasjon for psykoterapi 
RUS-028 Terapimetoder 

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur

  • Per Føyn og Shahram Shaygani. Psykodynamisk behandling av ruslidelser, Universitetsforlaget 2010
  • Sigmund Karterud. Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G), Gyldendal 2014
  • Synnøve Ness Bjerke. GRUPPETERAPI, grunnleggende om hvorfor og hvordan, Gyldendal 2018

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

IGA: Synnøve Ness Bjerge - bjerke@iga.no

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 5400,- (inkludert lunsj).

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Tidligere kursnavn

Dette kurset het tidligere "Gruppeterapi​".

Kontakt