logo

Fagkurs

Kurs i hemoterapi (ITR)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i immunologi og transfusjonsmedisin. Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Immunologi og transfusjonsmedisin

Arrangør

Datoer for kurset legges inn så snart tidspunkt er avklart med kursleder, senest seks måneder før kursstart. ​

Kurset varer i tre dager og går hvert tredje år i Oslo. 

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Program

Program 24.-26. oktober 2023 (PDF)

Kurskomite

Kursleder: Lise Sofie H. Nissen-Meyer (leder), lisoha@ous-hf.no, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Blodbanken i Oslo, Oslo universitetssykehus

Torunn Oveland Apelseth, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssykehus

Barbora Jacobsen, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, St.Olavs Hospital

Mirjana Arsenovic, Avdeling for laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge

Deltakere

Maks 30 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Om kurset

Optimal bruk av blodkomponenter, erytrocyttkonsentrater, blodplater og plasmaprodukter samt alternativer til transfusjon.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Blodkomponenter
ITR-060 Hemoterapi, transplantasjon og immunmodulering
Transfusjonsmedisin
ITR-095 Transfusjon og transplantasjon
Hemoterapi, celleterapi
ITR-107 Hemoterapi og terapeutisk aferese

Se Helsedirektoratets sider

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

 

Kontakt