logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Toksikologi for arbeidsmedisinere (ARB)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i arbeidsmedisin. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Arbeidsmedisin

Se STAMIs nettside for neste gang kurset går: Kurs for leger i spesialisering (LIS): Toksikologi for arbeidsmedisinere

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel i Oslo oddetallsår og i Trondheim partallsår.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 24 deltakere.

Dette kurset arrangeres av STAMI: Toksikologi for arbeidsmedisinere (stami.no)

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:
 • Sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av partikler.
 • Sentrale prinsipper og metoder for kartlegging og risikovurdering av kjemikalier.
 • Muligheter og begrensninger ved risikovurderinger basert på toksikologiske data, og hvordan risiko kommuniseres overfor de som er eller kan bli berørt av potensielt helseskadelig eksponering.
 • prinsippene for biologisk overvåkning, samt muligheter og begrensninger ved bruk i arbeidslivet.
Studenten skal ha god kunnskap om:
 • De mest sentrale kjemiske arbeidsmiljøfaktorer og deres effekt på helse, funksjon og sikkerhet.
 • Hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved mulig skadelige påvirkninger på øvre og nedre luftveier.
 • Hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger av huden, herunder huden som både opptaks- og målorgan.
 • Hovedprinsipper når det gjelder eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan skade nervesystemet.
 • Hovedprinsipper for eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan medføre økt risiko for utvikling av kreft.
 • Toksikologiske mekanismer ved eksponering, opptak, distribusjon, deponering, biotransformasjon og utskillelse/eliminasjon av fremmede stoffer, samt betydningen av individuell følsomhet.
 • De viktigste kreftfremkallende stoffer i arbeidslivet.
 • Hovedtyper effekter som kan oppstå ved toksikologiske påvirkninger på ulike organsystemer, samt ikke-organspesifikke effekter.
 • God kunnskap om grunnleggende prinsipper for måling og karakterisering av eksponeringer, sikkerhetsdatablader, samt praktisk håndtering av kjemisk helsefare i arbeidslivet.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Selvstendig planlegge og utføre målrettede helseundersøkelser på arbeidstakere utsatt for ulike eksponeringer.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Eksponeringsfaktorer
ARB-034 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
Arbeidsmiljøkartlegginger
ARB-044 Partikler - risikovurdering - sentrale prinsipper og metoder
ARB-045 Kjemikalier - risikovurdering - sentrale prinsipper og metoder
Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-056 Helseundersøkelser - målrettede
Arbeidsrelaterte luftveissykdommer
ARB-061 Eksponering og virkningsmekanismer
Arbeidsrelaterte hudsykdommer
ARB-072 Eksponering og virkningsmekanismer
Arbeidsrelaterte nevrologiske sykdommer
ARB-085 Eksponering og virkningsmekanismer
Arbeidsrelatert kreftsykdom
ARB-096 Eksponering og virkningsmekanismer - økt risiko for utvikling av kreft
ARB-097 Kreftfremkallende stoffer
Toksikologi
ARB-099 Toksikologiske mekanismer
ARB-100 Effekter toksikologiske påvirkninger
ARB-101 Risikovurderinger basert på toksikologiske data
ARB-102 Måling og karakterisering av eksponeringer, sikkerhetsdatablader, samt praktisk håndtering
ARB-103 Biologisk overvåkning

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kontakt