logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Informasjon til kursledere, kurskomiteer og undervisere

Her finner du informasjon om kurs i legers spesialistutdanning og hvem som har ansvar for hvilke oppgaver i planlegging, gjennomføring, kvalitetssikring og utvikling.

​​Om kurs i legers spesialistutdanning 

​RegUt sørger for kursene Helsedirektoratet anbefaler for legers spesialistutdanning. De fleste arrangeres av RegUt, enkelte har eksterne arrangører. Kursene skal bidra til nødvendig kompetanse for oppnåelse av læringsmål for den enkelte spesialitet og er for leger i spesialisering (LIS) i alle helseregioner. ​

Forslag til endring av Helsedirektoratets anbefalinger kan fremmes for Helsedirektoratet gjennom RegUt eller Legeforeningens spesialitetskomiteer.

Helsedirektoratets anbefalinger angir tematiske kurstitler (f.eks. kurs i akuttmedisin). Ansvaret for å avklare hvilke læringsmål kurs skal bidra til kompetanse i, og hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter deltakerne skal oppnå, ligger hos RegUt i samarbeid med leger i spesialiteten. ​​

Læringsmål oppnås gjennom flere typer læringsaktiviteter. Et kurs dekker sjelden et et helt læringsmål, og noen læringsmål oppnås best gjennom andre former for læring. En oversikt over hvilke læringsmål et kurs skal bidra til er nyttig hvis den tydeliggjør hvilken kompetanse kurset faktisk bidrar til oppnåelse av. Lange lister med læringsmål kurs så vidt berører er ikke hensiktsmessig.

Mange læringsmål er rundt formulert og favner mye. For å spesifisere hva som kan forventes av kunnskap/ferdigheter etter deltakelse på kurs, og avgrense et kurs mot andre læringsaktiviteter, er det ofte nyttig med en læringsutbyttebeskrivelse. Beskrivelsen skal vise deltakere, veiledere og ledere for LIS hvordan kurset er viktig for utvikling av spesialistkompetanse og klinisk praksis, og gi retning for planlegging av undervisning.

Hvis faglig utvikling medfører behov for endring i kursets innhold, tas det videre med RegUt​.

​Kurs i legers spesialistutdanning krever høy medisinskfaglig og pedagogisk kvalitet. De er sentrale bidrag til oppnåelse av læringsmål i spesialiteten, og til harmonisering av utdanningen nasjonalt.

Kursledere, kurskomiteer og undervisere bør ta i bruk interaktive undervisningformer som engasjerer deltakerne og, der det er relevant, benytte simulering og teknologiske løsninger som kan fremme læring. Hvis det er nødvendig å engasjere internasjonale foredragsholdere, kan det avtales med RegUt. 

​Utvikling og kvalitetssikring ​av kurs

Hvert kurs skal ha en beskrivelse av

 • hvilken kunnskap/hvilke ferdigheter LIS skal oppnå ved å delta (læringsutbyttebeskrivelse)
 • hvilke læringsmål kursene skal bidra til å gi kompetanse i
 • eventuelle behov for forkunnskaper og hensiktsmessig plassering av kursene i utdanningsløpet
 • eventuelle særskilte opptakskriterier for kurs
 • kursvarighet
 • eventuelle begrensninger i eller estimater for antall plasser

​​Beskrivelsen av hva LIS kan forvente å lære på et kurs og hvilke læringsmål det skal bidra til oppnåelse av, skal ligge til grunn for utvikling av kurset og være tilgjengelig i kursannonsen i kurskatalogen

Læringsutbytte er det en person vet og kan gjøre etter en læringsprosess.

En læringsutbyttebeskrivelse av et kurs i spesialistutdanning av leger spesifiserer kunnskapen og ferdighetene en lege kan forvente å ha tilegnet seg etter å ha deltatt på kurset. Beskrivelsen skal med 50-100 ord vise LIS, veiledere og ledere hvorfor kurset er nødvendig for utvikling av spesialistkompetanse, og hvilke læringsmål kurset bidrar til oppnåelse av. Kursledere og kurskomiteer skal bruke beskrivelsen som grunnlag for å velge undervisningsformer og utarbeide program. Utdanningsvirksomhetene kan legge beskrivelsene til grunn når de planlegger sine spesialistutdanningsløp lokalt.

Tabellen viser begrepene spesialistforskriften bruker for å beskrive kompetansenivå i læringsmål.

​Kompetanseni​vå ​Kunnskap ​​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​​ Ha kjennska​p til 
​Kjenne til
Ha kjennskap til
​Kjenne til
​Mellomste kompetansenivå​ Ha kunnskap om​ Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.​
​Høyeste kompetansenivå​ ​Ha god kunnskap om​ ​​Beherske 
​​​Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.​

Kursprogram må lages etter en mal som innfrir krav om universell utforming, jf. §18 i Lov om likestilling og forbud mot diskriminering​: «Offentlige og private virksomheter har plikt til universell utforming av hovedløsninger for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) rettet mot eller stilt til rådighet for bruker, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.» 

Last ned malen her: Mal program - nasjonalt anbefalte kurs RegUt (Word)

Avtaler om internasjonal lisensiering eller akkreditering av kurs kan inngås av RegUt der det er relevant.

Kursleder
Kursleder har ansvar for å utarbeide kursprogram med høy faglig og pedagogisk kvalitet.

Kurskomiteer​​
Spesialitetene har ulik struktur for kurskomiteer med formål om å bidra henholdsvis

 • med faglige og pedagogiske innspill til gjennomføring og utvikling som øker kvaliteten i et enkelt kurs
 • til samordning av læringsutbytte på kurs som arrangeres flere steder
 • i en helhetlig og samordnet tilnærming til kursene Helsedirektoratet anbefaler for spesialiteten

Undervisere
Undervisere er ansvarlige for den faglige og pedagogiske kvaliteten på egen undervisning.

​​Kursleder/kurskomité vurderer om deltakerne skal testes, og i så fall hvilke kompetansekrav som skal stilles for å bestå. Der kursprøve benyttes, skal deltakerne ved kursets start være kjent med når og hvordan prøven gjennomføres og bedømmes, og hvilket nivå som forventes. Kursleder/kurskomité utformer prøvens faglige innhold og må påse at testens innhold er gjennomgått i kurset. Løsninger for elektronisk kursprøve varierer mellom RegUt i de fire regionene. ​

​​Kursleder/kurskomité vurderer hvilke deltakere som skal få kurset godkjent og utstedt kursbevis. Godkjenning forutsetter deltakelse på hele kurset, og på kurs med kursprøve, skal denne bestås etter de kriteriene kursleder har satt. Kursbevis utstedes av arrangerende RegUt og skal angi kursets tittel, målgruppe og varighet. Deltakere mottar kursbevis per e-post. Opplasting i Kompetanseportalen gjøres av LIS selv. Løsninger for deltakere som ikke får kurset godkjent, avtales i samarbeid med kursleder/kurskomité. ​​Ved uenighet kontaktes arrangerende RegUt​.

 • ​​Kurs som inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for en spesialistutdanning, er godkjent av Legeforeningens spesialitetskomiteer som tellende for samme spesialitet i gammel ordning.
 • Godkjenning av kurs for andre spesialiteter enn de er anbefalt for, blir vurdert konkret i hvert enkelt tilfelle: Hvis du vil avklare godkjenning av et RegUt-kurs som ikke inngår i anbefalingene for din spesialitet, kan du be om vurdering fra Legeforeningens spesialitetskomité via denne mailen kursgodkjenning@legeforeningen.no​. Opplys hvilken spesialitet du utdanner deg i og lenk til annonsen for kurset du ønsker vurdering av. 

Legeforeningen sørger for dokumentasjon på godkjenning fra Legeforeningens spesialitetskomiteer for ytterligere spesialiteter.

RegUt utsteder kursbevis med informasjon om hvilke spesialiteter Helsedirektoratet anbefaler kurset for. 

​​RegUt har utviklet et nasjonalt evalueringsskjema som skal benyttes på alle kurs og er tilgjengelig for kursleder gjennom arrangerende RegUt. Resultatene av evalueringen gjennomgås av kursleder med kurskomiteen og nyttes som grunnlag for revisjon, utvikling og kvalitetsforbedring av kurset. 

I hver region er det opprettet spesialistutdanningsråd for hver spesialitet som skal gi faglig bistand til RegUt. I tverregionale spørsmål om spesialistutdanning henvender fagkontakt RegUt seg til lederne for rådene. 

​​Planlegging og gjennomføring

Her finner du beskrivelse av hva som skal gjøres i planlegging og gjennomføring av kurs. Lenger ned på siden finner du oversikt over hva kursledere, kurskomiteer​​, unde​rvisere, og arrangerende og fagkontakt RegUt er ansvarlig for. 

​Det er opprettet en langtidsplan/normalfrekvens for hver spesialitet. Den inneholder opplysninger om hvor ofte kursene går, hvor de avholdes over en seks års periode og oppdateres fortløpende med ukenummer. Planen viser også kursenes varighet og eventuelle begrensninger i eller estimater for antall deltakere, samt anbefalinger om når i spesialistutdanningen kursene bør gjennomføres der det er relevant.

Forbedringsforslag til innholdet i langtidsplan/normalfrekvens rettes til fagkontakt RegUt​.

Kursleder
Ved behov for ny kursleder, rekrutterer arrangerende RegUt. Ny kursleder kan foreslås av avtroppende kursleder og aktuell avdelingsledelse, eventuelt av regionalt spesialistutdanningsråd i spesialiteten. Andre aktører i spesialistutdanningen som ønsker å fremme forslag om kursledere står fritt til det. Fagkontakt RegUt skal orienteres om ny kursleder. Ved utvikling av nye kurs, eller ved rekrutteringsvansker, involveres fagkontakt RegUt.

Kurskomitémedlemmer
Rekruttering av medlemmer til komiteene skjer i samarbeid mellom kursleder, arrangerende RegUt og fagkontakt RegUt, avhengig av om komiteen er etablert for et spesifikt kurs som arrangeres i én eller flere regioner eller om det er en overordnet komité.

Undervisere
Kursleder rekrutterer undervisere. Tverregional representasjon er postivt og bør tilstrebes. 

Kurs publiseres i kurskatalogen så snart tidspunkt er avklart med kursleder, senest seks måneder før kursstart.​​

Annonsen skal inneholde:

 • Kurstittel (samsvarende med ordlyden i Helsedirektoratets anbefalinger)
 • Informasjon om hvilke spesialiteter kurset er anbefalt for og eventuelt godkjent for i gammel ordning
 • Kursbeskrivelse
 • Program
 • Tidspunkt og timetall
 • Sted
 • Deltakertall
 • Kursavgift
 • Påmeldingsfrist
 • Påmeldingslenke
 • Navn på kursleder og medlemmer i kurskomité
 • Kontaktinformasjon til arrangerende RegUt

Opptak skjer når påmeldingsfristen går ut (vanligvis tre måneder før kursstart) og ​gjennomføres av arrangerende RegUt. Kursleder kan involveres hvis det er ønske om det.

Prioritering av søkere skjer etter forhåndsavklarte kriterier. Hovedregelen er at søkere med lengst ansiennitet prioriteres, og hvis annet gjelder skal det fremgå ved annonsering av kurst. Ansiennitet beregnes som antall måneder med gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. LIS1-tjeneste og permisjon skal ikke telle med.

Påmeldte som ikke tilbys plass blir satt på venteliste med mindre de melder seg av. Supplerende opptak gjøres fortløpende fra venteliste frem til kursstart, påmeldte kan derfor få tilbud om plass tett opp til kursstart. 

Der det er mulig å benytte vederlagsfrie kurslokaler ved helseforetak eller universitet, bør de brukes. Reservasjon av møterom hos kommersielle tilbydere skal alltid gjøres av arrangerende RegUt i henhold til spesialisthelsetjenestens nasjonale innkjøpsavtaler.

Mediehenvendelser skal rettes til arrangerende RegUt og avklares i tråd med rutiner i aktuelt regionsykehus.

Retningslinjene gjelder i alle fire regionale helseforetak.

Permisjon fra helseforetakene
Er du ansatt i et helseforetak, skal arbeidsgiver gi deg permisjon med lønn for å bidra under gjennomføring av kurs i legers spesialistutdanning.

Honorar
Honoraret du får for kursledelse og/eller undervisning skal kompensere for forberedelse og etterarbeid du gjør utenom ordinær arbeidstid, og blir utbetalt av de regionale utdanningssentrene. Hvis du ikke gjennomfører oppgaven, er likevel hovedregelen at du ikke får utbetalt honorar. Hvis du underviser på et kurs du er kursleder for, får du utbetalt honorar for både kursledelse og undervisning.

Satser for honorar oppdateres årlig.

Kursledelseshonorar
7650 kr per kursdag. Ved flere kursledere deles honoraret. Honoraret kan eventuelt også deles med medlemmer i kurskomiteen.

Undervisningshonorar
Undervisning honoreres likt ved oppmøte og digital gjennomføring, og beregnes etter totalt antall minutter som foreleses under kurset, i henhold til oppsatt program. ​Honorarsatser fra 01.07.2023:

 • Originalforelesning:
  1300 kr per kvarter i henhold til oppsatt program
 • Gruppeundervisning:
  340 kr per kvarter i henhold til oppsatt program
 • Gruppeundervisning med særlige forberedelser*, ved én instruktør:
  950 kr per kvarter i henhold til oppsatt program
 • Gruppeundervisning med særlige forberedelser*, ved to eller flere instruktører:
  550 kr per kvarter i henhold til oppsatt program​​
 • Paneldeltagelse:
  1260 kr (kan utbetales inntil én gang per kursdag)
 • Utenlandske undervisere:
  Honorar etter avtale med RegUt

*Interaktiv undervisning i mindre grupper hvor det brukes særlig tid på forberedelser/etterarbeid, f.eks. forberedelse av preparater og organisering av utstyr

Refusjon av reiseutgifter
I tråd med spesialisthelsetjenestens retningslinjer, skal reiser foretas på rimeligste måte, så langt dette er forenlig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen. Miljø- og bærekrafthensyn skal tillegges særlig vekt, både i vurderingen av om reisen er nødvendig og med hensyn til reisemåte. Kollektivtransport skal som hovedregel anvendes. Utgifter til drosje refunderes kun i særskilte tilfeller. Begrunnet søknad om refusjon av drosjeutgifter skal foreligge i forkant.

Refusjon av kostutgifter
Forutsatt at reisen fra hjemadresse til kursstedet er mer enn 15 km lenger enn reisen til vanlig arbeidssted og varer mer enn seks timer, kan kostutgifter refunderes for kursleder og undervisere. Statens høyeste sats ved innenlandsreiser (lovdata.no) gjelder som øvre begrensning for utbetaling av kostutgifter etter regning. Alkohol dekkes ikke.

Fra 1. januar 2024 er høyeste dagsats kr 940, fordelt på tre måltider:

 • Frokost dekkes inntil kr 188 (20 % av gjeldende sats)
 • Lunsj dekkes inntil kr 282 (30 % av gjeldende sats)
 • Middag dekkes inntil kr 470 (50 % av gjeldende sats)

For at RegUt skal kunne refundere kostutgifter, må du levere spesifiserte kvitteringer. Hvis beløpet overstiger satsene vil du ikke få refundert hele kostnaden.

Refusjon av utgifter til overnatting
Hvis overnatting er nødvendig, kan RegUt refundere utgifter for kursledere og undervisere til standardrom på hotell det er inngått nasjonale avtaler med (sykehusinnkjop.no). Ansatte i helseforetak gjennomfører bestilling slik det er beskrevet i avtalene. Eksternt ansatte kontakter hotellet direkte. Du kan ta kontakt med arrangerende RegUt hvis noe er uklart.  

Refusjon av andre utgifter
Refusjon av andre utgifter enn reise, kost og losji som presisert over, må forhåndsgodkjennes​ av RegUt.

Rutiner for refusjon
Utgifter knyttet til gjennomføringen av kurset refunderes av arrangerende RegUt etter ulike rutiner (tilpasset regionsykehuset hvert RegUt er organisert i). Alle som skal ha utbetalt honorar og få refundert reisekostnader, må fylle ut skjemaet som benyttes av arrangerende RegUt i aktuell region og følge gjeldende praksis der kurset går. Skjema for utbetaling av honorar og refusjon av utgifter skal attesteres av kursleder, og bilag skal alltid legges ved. For refusjon av kostutgifter, må det leveres spesifiserte kvitteringer. Hvis beløpet overstiger satsene vil mellomlegget ikke refunderes.

Økonomistyringen av kursene følges opp av regionsykehusene hvor utdanningssentrene er organisert og de regionale helseforetakene.

Før gjennomføring av kurs, har kursleder ansvar for å legge frem et budsjett for arrangerende RegUt innen tre måneder før kursstart. Av faglige og pedagogiske årsaker er det stor variasjon i økonomien i kursene. Noen kurs har få deltakere, høye utgifter og går i underskudd, mens andre har lave utgifter, mange deltakere og går i overskudd. RegUt har ansvar for totalbalansen for alle kurs i alle spesialteter.

​​Ved ekstra utgifter i forbindelse med gjennomføring av kurs må dette avtales med og godkjennes av arrangerende RegUt i god tid før kursstart. Ved innkjøp av utstyr opplyses det om det er til engangs- eller flerbruk og eventuelt forventet varighet, planer for oppbevaring og om utstyret skal benyttes til andre kurs, eventuelt til annet enn kurs.​

I kurs hvor det benyttes medisinskteknisk utstyr og forbruksmateriell, kan dette mottas fra leverandører som har inngått leverandøravtale med helseforetaket, så sant avtalen dekker opplæring, og utstyret og materiellet som leveres er det samme som benyttes i foretaket. Utover dette skal spesialisthelsetjenestens kurs for spesialistutdanning av leger arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra leverandører.

Samarbeid om kompetanseutvikling med leverandører reguleres av de regionale helseforetakenes etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt og avtalene som er inngått med bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr og hjelpemidler i det norske markedet (Melanor).

​Regionvise samarbeidsavtaler og etiske retningslinjer der det foreligger:

Samarbeid skal være motivert ut fra forutsetningen om at kunnskap og kompetanse skal komme pasientene til gode, og være på en slik måte at verken pasienten eller samfunnet kan trekke foretakenes eller deres medarbeideres uavhengighet, integritet eller medisinske vurderinger i tvil. Dette stiller særskilte krav til ryddighet, åpenhet og transparens.

 

​​Informasjon til kursleder

​Når du er kursleder er du ansvarlig for den faglige og pedagogiske kvaliteten i kursprogrammet og for en del praktiske oppgaver. Under er en oversikt over hva du skal gjøre, som er utdypet i avsnittene over.

Hvis du har spørsmål, får du svar fra RegUt. Enten fra RegUt i regionen kurset går i, som er ansvarlig for praktisk gjennomføring (arrangerende RegUt), eller fra RegUt med overordnet ansvar for kursene i spesialiteten kurset er anbefalt for (fagkontakt RegUt).

Kursleders oppgaver er å​

 • gjøre seg kjent med
  • forventningene om faglig og pedagogisk kvalitet
  • hvilke læringsmål kurset skal bidra til kompetanse i
  • beskrivelsen av hva deltakere skal forvente å sitte igjen med av kunnskap og ferdigheter etter å ha deltatt på kurset (og ved behov utarbeide/revidere den)
  • resultatet av evalueringer og tilbakemeldinger fra tidligere gjennomføringer av kurset
  • planen for når kurset skal gjennomføres
 • utarbeide kursprogram med høy faglig og pedagogisk kvalitet.
 • ha kontakt med kurskomiteen og kalle inn til eventuelle møter, etter behov.
 • finne undervisere​​​ til kurset. Tverregional rekruttering er positivt.
 • kommunisere med undervisere om faglige og praktiske forhold:
  • Orientere om hvilke læringsmål kurset skal bidra til kompetanse i, og gjerne konkretisere hvilken kunnskap/hvilke ferdigheter LIS skal tilegne seg gjennom undervisningen (læringsutbyttebeskrivelse).
  • Oppfordre til å ta i bruk undervisningformer som engasjerer og aktiverer deltakerne. Der det er relevant, bør simulering og/eller teknologiske løsninger som kan fremme læring tas i bruk.
  • Opplyse om retningslinjer for utbetaling av honorar og refusjon av utgifter​
  • Attestere skjemaer for honorar etter oppsatt program og eventuelle godkjente kursrelaterte utgifter
 • Kommunisere med arrangerende RegUt om praktisk gjennomføring:
  • Avklare når kurset kan arrangeres, tidsnok til at kurset kan publiseres seks måneder før kursstart.
  • Avtale hvilke lokaler som skal benyttes og organisering av bevertning
  • Utarbeide og få godkjent budsjett innen tre måneder før kursstart
  • Hvis aktuelt, bistå med vurderinger i prioritering av søkere i opptaksprosessen.
  • Utarbeide kursprøve​ og vurdere resultatene av den der det skal benyttes.
  • Vurdere hvilke deltakere som har gjennomført kurset tilfredsstillende og gi beskjed til arrangerende RegUt om hvem som skal få utstedt kursbevis.
  • Bidra til evaluering av kurset og utarbeide kursrapport.
  • Attestere underviseres skjemaer for honorar etter oppsatt program og eventuelle godkjente kursrelaterte utgifter.
  • Fylle ut skjemaer for å få utbetalt honorar og eventuelt refusjon av utgifter ​​

​​Informasjon til kurskomité

Avhengig av hva slags kurskomitéstruktur som er etablert i din spesialitet, vil komitéarbeid ha ulikt formål og litt ulike oppgaver. Felles for alle er å bidra til kurs med høy faglig og pedagogisk kvalitet. Du finner mer om kursenes h​ensikt og form i avsnittet "Om kurs i legers spesialistutdanning".

De fleste kurs har en kurskomité som ledes av kursleder. For kurs som arrangeres flere steder er det nyttig med samarbeid i en nasjonal komitéfor kurset. I enkelte spesialiteter er det i tillegg etablert en nasjonal kurskomité for spesialiteten, som bistår med å sette kursene i sammenheng og ivareta helheten. Struktur for kurskomiteer i den enkelte spesialitet avklares av fagkontakt RegUt gjennom kontakt med lederne for de regionale spesialistutdanningsrådene​ i aktuell spesialitet, og eventuelt kursledere. Kurskomitéstrukturen skal være tilpasset spesialitetens behov.

Formålet med

 • kurskomité er å bidra til høy kvalitet i kursene gjennom faglige og pedagogiske innspill til gjennomføring og utvikling av det enkelte kurs
 • nasjonal komité for kurset er at LIS-ene lærer tilnærmet det samme uavhengig av hvor i landet de deltar på kurs
 • nasjonal kurskomité for spesialiteten er å bistå RegUt med en helhetlig og samordnet tilnærming til kursene Helsedirektoratet anbefaler for spesialiteten (helsedirektoratet.no)

Det er ønskelig at en komité er satt sammen slik at den samlet besitter bred klinisk erfaring, pedagogisk kompetanse, forskningserfaring og gjerne universitetstilknyting. Tverregional representasjon og LIS-deltagelse er positivt.

Komiteen for et spesifikt kurs kan

 • bistå kursledere med å utarbeide kursprogram og foreslå undervisere
 • bidra til forbedring og revisjon av kurset i tråd med faglig utvikling og eva​luering fra deltakere​
 • bidra til revisjon av beskrivelsen av hva deltakere skal forvente å sitte igjen med av kunnskap og ferdigheter etter å ha deltatt på kurset
 • bidra til avklaring av eventuelle behov for forkunnskaper og/eller eventuelle særskilte opptakskriterier for kurs

Kurskomiteen blir ledet av kursleder. For kurs som er anbefalt for flere spesialiteter er det hensiktsmessig med representasjon fra hver spesialitet.

Nasjonale komiteer for kurs består vanligvis av kurslederne fra hvert sted, som i samarbeid samordner innholdet i kursene. Kursene skal bidra til samme læringsmål, og komiteen skal tilstrebe å bli enig om en felles beskrivelse av hva deltakere skal forvente å sitte igjen med av kunnskap og ferdigheter etter å ha deltatt på kurset. Komiteen velger selv leder hvis det er hensiktsmessig.

En nasjonal kurskomité for spesialiteten kan

 • bidra til samordning av kursene som er anbefalt for spesialiteten:
  • Hvilke læringsmål det er hensiktsmessig at de ulike kursene bidrar til kompetanse i
  • Hvilken kunnskap/hvilke ferdigheter LIS skal oppnå ved å delta på kursene
 • uttale seg om hensiktsmessig plassering av kursene i spesialistutdanningsløpet
 • anbefale hvilke regioner kurs bør arrangeres i
 • foreslå kursledere

Ønsket virketid i alle typer kurskomiteer er fire år med mulighet for forlengelse. For kontinuitet i komiteene er det hensiktsmessig at ikke samtlige medlemmer blir rekruttert samtidig.

Kurskomitéarbeid blir ikke honorert særskilt og det er ikke avsatt midler til å dekke utgifter knyttet til komitémøter. Det er forutsatt at helsetjenesten legger til rette for at komitémedlemmer får utføre nødvendig komitéarbeid innenfor vanlig arbeidstid og delta i digitale møter.

​Informasjon til underviser

Når du underviser på kurs er du ansvarlig for den faglige og pedagogiske kvaliteten på undervisningen, og for å ta hensyn til evaluering fra deltakere​. 

Undervisningen skal legges opp etter læringsmålene kurse​t skal bidra til kompetanse i, og det bør være avklart med kursleder hvilken kunnskap/hvilke ferdigheter LIS skal tilegne seg (læringsutbyttebeskrivelse). Du bør ta i bruk undervisningformer som engasjerer og aktiverer deltakerne og, der det er elevant, benytte simulering og/eller teknologiske løsninger som kan fremme læring.

For å få utbetalt honorar og refusjon av utgifter, skal du sette deg inn i gjel​dende retningslinjer​​ og sørge for at skjema for utbetaling av honorar og refusjon av utgifter er riktig utfylt med nødvendige bilag og attestert av kursleder.​

RegUts ansvar og oppgaver

Praktisk og administrativt ansvar for gjennomføring av kurs ivaretas av RegUt i regionen kursene arrangeres i, som i den rollen omtales som arrangerende RegUt. Overordnet ansvar for kurs i den enkelte spesialitet er fordelt regionvis, og ansvarlig RegUt omtales i den rollen som fagkontakt RegUt​

For alle kurs som skal gjennomføres i regionen, uavhengig av spesialitet, skal arrangerende RegUt

 • motivere til bruk av interaktivitet, simulering og teknologiske løsninger som fremmer læring, og bistå der det er relevant
 • sørge for gjennomføring av kurs i tråd med planene beskrevet i langtidsplan/normalfrekvens
 • rekruttere kursleder ved behov, eventuelt i samråd med fagkontakt
 • avklare med kursleder når kurset kan arrangeres
 • avtale hvilke lokaler som skal benyttes og organisering av bevertning
 • annonsere kurset i kurskatalogen så snart datoer er bestemt, senest seks måneder før kursstart og sørge for at ukenummer oppdateres løpende i langtidsplan/normalfrekvens
 • ta imot påmeldinger
 • gjennomføre opptak i samarbeid med kursledere
 • kommunisere med LIS om tildeling av plass og eventuelle avmeldinger, og tildele eventuelle restplasser
 • utarbeide deltakerlister til kursleder
 • gi praktisk bistand til kursleder ved utarbeidelse av kursprøve
 • utstede kursbevis
 • sørge for system for evaluering av kursene
 • fakturere kursavgift
 • godkjenne budsjett
 • utbetale honorar, reiseregninger og andre godkjente utgifter
 • håndtere eventuelle mediehenvendelser
 • melde fra til fagkontakt RegUt hvis enkeltkurs ikke gjennomføres som angitt i langtidsplan/normalfrekvens og ved behov for langsiktige endringer i hvor ofte kurs arrangeres (f.eks. lange ventelister eller få deltakere)

For kursene Helsedirektoratet anbefaler for en spesialitet, skal fagkontakt RegUt

 • legge til rette for en helhetlig og samordnet tilnærming
 • avklare hensiktsmessig struktur for organisering av kurskomiteer, sammen med regionale spesialistutdanningsråd i aktuell spesialitet
 • holde oversikt over kursledere og kurskomitémedlemmer, i samarbeid med arrangerende RegUt
 • sammen med kursledere / kurskomiteer / spesialistutdanningsråd / arrangerende RegUt, avklare:
  • hvilken kunnskap/hvilke ferdigheter LIS skal oppnå ved å delta (læringsutbyttebeskrivelse)
  • hvilke læringsmål kursene skal bidra til å gi kompetanse i
  • eventuelle behov for forkunnskaper og hensiktsmessig plassering av kursene i utdanningsløpet
  • eventuelle særskilte opptakskriterier for kurs
  • nødvendig og hensiktsmessig kursvarighet
  • eventuelle begrensninger i eller estimater for antall plasser
  • hvilke kurs som arrangeres av eksterne aktører
 • gi oppdaterte opplysninger om kurs på spesialisthelsetjenesten.no/lis
 • avklare hvor ofte og i hvilke regioner kurs skal arrangeres over en seksårsperiode og oppdatere langtidsplanen/normalfrekvens for spesialiteten
 • informere arrangerende RegUt om endringer i langtidsplaner/normalfrekvens og sørge for at tilbakemeldinger om at kurs har for for få eller for mange påmeldte blir vurdert tverregionalt og i samarbeid med kursledere og råd for LIS-utdanning i aktuell spesialitet
 • sørge for at kursene er knyttet til riktige læringsmål i Kompetanseportalen
 • ved behov, gjennomføre prosess for endring av Helsedirektoratets anbefalinger om kurs for spesialiteten
 • ivareta internasjonale avtaler om akkreditering og lisens
 • ​sørge for utvikling av nye kurs som innlemmes i Helsedirektoratets anbefalinger​​​​​


Sist oppdatert 22.03.2024