logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri

Denne siden er laget for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri.

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter

Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i barne- og ungdomspsykiatri og felles kompetansemål som du finner her:

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

​Kompetanseni​vå Kunnskap​ ​Ferdigheter
​Laveste kompetansenivå ​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå ​Ha kunnskap om Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå Ha god kunnskap om Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Felles kompetansemål er et sett av læringsmål som gjelder for alle spesialiteter og som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering.

Les mer her: Felles kompetansemål

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i barne- og ungdomspsykiatri:

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriftenHelsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

Nasjonalt anbefalte prosedyrer i barne- og ungdomspsykiatri

Helsedirektoratets anbefaling om psykoterapiutdanning for LIS i BUP
Helsedirektoratet anbefaler «Gjennomført 2-årig godkjent psykoterapiutdanning i valgt metode» for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri.
(Anbefalte læringsaktiviteter - Helsedirektoratet)   

Veiledning til LIS – i hvilken grad er de ulike psykoterapiutdanningene tilpasset spesialistutdanning for leger?
RegUt HSØ har etablert en ordning for vurdering av de ulike psykoterapiutdanningstilbudene opp mot kompetansen som kreves for spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri. Hensikten er at LIS skal veiledes av en gruppe med særlig kompetanse innen psykoterapi om i hvilken grad de ulike utdanningstilbudene er tilpasset legers utdanningsbehov.

Tilbydere av psykoterapiutdanning for leger i spesialisering i BUP er selv ansvarlige for å be om gruppens vurdering. Vurderingene blir publisert her etter møter i gruppen.

Siste vurderinger - fra gruppens møte 07.03.2022 og av endringer meldt inn i etterkant: Anbefalinger fra gruppe for kvalitetsvurdering av psykoterapiutdanning for LIS

Om kvalitetsvurderingsgruppen og kriteriene kvaliteten vurderes opp mot
Gruppe for kvalitetsvurdering av psykoterapiutdanning for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri skal utgjøre en uavhengig faglig instans uten tette bånd til en bestemt utdanningsinstitusjon. Medlemmene i gruppen er oppnevnt av de fire regionale rådene/utvalgene for LIS-utdanning i barne- og ungdomspsykiatri og består av åtte personer. Sammensetningen skal sikre representasjon fra hver psykoterapiretning, hver helseregion, og minst én lege i spesialisering.

Gruppens oppgave er å gjennomgå utdanningsplaner for psykoterapiutdanning i familieterapi, gruppeterapi, kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk psykoterapi som tilbys leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, og vurdere om de gir forventet læringsutbytte i henhold til læringsmål BUP-023: «Selvstendig kunne anvende elementer og intervensjoner i en anerkjent spesifikk psykoterapimetode». Gruppen skal ikke vurdere andre typer utdanning.

Mandatet til gruppen kan leses her: Mandat - gruppe for kvalitetsvurdering av psykoterapiutdanning for LIS i BUP

Gruppen har besluttet at målbeskrivelsene som er utarbeidet av Psykoterapiutvalget i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening skal legges til grunn for vurderingene:   


Skjematisk beskrivelse av utdanningene
For å sørge for et godt beslutningsgrunnlag, har gruppen utarbeidet et todelt skjema som skal fylles ut av psykoterapiutdanningstilbydere som ønsker gruppens vurdering. Første del beskriver overordnete forhold ved utdanningen og er felles for alle, andre del er spesifikk for hver av psykoterapiretningene, og skal fylles ut av tilbyderne for de utdanningsretningene de tilbyr.

Skjemaer for vurdering av psykoterapiutdanning for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri*

*NB! Klikk på lenken og velg "åpne". Hvis det kommer opp et vindu som ber deg skrive inn legitimasjon er det bare å klikke "avbryt". Dokumentet vil deretter åpne seg i Word. Ta kontakt med RegUt HSØ​ hvis du ikke får til å åpne filene.

Møtedatoer
RegUt HSØ vil løpende informere psykoterapiutdanningstilbyderne vi kjenner til om møtedatoer, i tillegg til at de publiseres her. For å imøtekomme gruppens behandlingstid, er frist for innsending av skjemaer seks uker før møtet.

Skjemaene skal sendes til regutpost@ous-hf.no.
Spørsmål om ordningen kan rettes til samme adresse.

Første møte i kvalitetsvurderingsgruppen var 07.03.2022.

Planer om evalueringsordning
På sikt ønsker gruppen å få plass et system som gjør det mulig for LIS som har gjennomført utdanningene å gi gruppen tilbakemelding og evaluering av tilbudet det har benyttet seg av.

Administrasjon
Ordningen administreres av RegUt HSØ som:

 • utarbeider gruppens mandat*
 • oppnevner representanter til gruppen*
 • gjør skjemaene gruppen benytter tilgjengelige
 • kommuniserer med gruppen om vurderingsmøter og frister
 • publiserer informasjon om frister
 • kommuniserer med psykoterapiutdanningstilbydere om ordningen
 • mottar utfylte skjemaer fra tilbydere av psykoterapiutdanning for LIS i BUP som ønsker vurdering
 • publiserer en liste over tilbydere som har bedt om vurdering
 • videreformidler utfylte skjemaer til gruppen
 • publiserer vurderingene gruppen gir

*i samarbeid med de regionale rådene/utvalgene for LIS-utdanning i barne- og ungdomspsykiatri

Nasjonalt anbefalte kurs i barne- og ungdomspsykiatri

Planlagte gjennomføringer av kursene: Langtidsplan/normalfrekvens for kurs i barne- og ungdomspsykiatri (PDF)

Her finner du generell informasjon til LIS om kurs.

Langtidsplan/normalfrekvens viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:

Administrasjon og ledelse - Nasjonalt opptak, flere datoer tilgjengelig

 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for: Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri

Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider: Regler for gammel spesialistutdanning – barne- og ungdomspsykiatri

Har du flere spørsmål om gammel ordning? Her finner du mer informasjon om kursgodkjenning, spesialistgodkjenning, overgangsregler og lignende: For LIS i gammel ordning

Fordeling av RegUts ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Sør-Øst har ansvaret for barne- og ungdomspsykiatri. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: ​​Overordnete oppgaver for den enkelte spesialitet - fagkontakt RegUt

Nyttige lenker

Som LIS i barne- og ungdomspsykiatri vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i barne- og ungdomspsykiatri.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende:

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspill til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

Nyheter for LIS i barne-og ungdomspsykiatri

  Sist oppdatert 23.02.2024