logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Spesialistutdanning i øyesykdommer

Denne siden er laget for leger i spesialisering i øyesykdommer.

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter

Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i øyesykdommer og felles kompetansemål som du finner her:

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

​Kompetanseni​vå Kunnskap​ ​Ferdigheter
​Laveste kompetansenivå ​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå ​Ha kunnskap om Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå Ha god kunnskap om Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Felles kompetansemål er et sett av læringsmål som gjelder for alle spesialiteter og som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering.

Les mer her: Felles kompetansemål

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i øyesykdommer:

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriftenHelsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

Nasjonalt anbefalte kurs i øyesykdommer

Planlagte gjennomføringer av kursene: Langtidsplan/normalfrekvens for kurs i øyesykdommer (PDF)                           

​​Etter dette kurset skal deltakerne:

 • Forstå hvordan synet utvikler seg hos barn, og hva amblyopi er.
 • Tilegne seg tilstrekkelig kunnskap til å kunne undersøke samsyn, skjeling og øynenes motilitet.
 • Kunne diagnostisere de vanligste formene for skjeling og vite hvordan de kan behandles. Kjenne til mer sjeldne og kompliserte former for skjeling.
 • Vite når det er nødvendig å foreskrive briller til barn, og hvilken korreksjon som skal gis.
 • Ha nok kunnskap til å gjøre en grunnleggende øyeundersøkelse av barn.
 • Ha god kjennskap til de vanligste misdannelsene i øyet og øynenes omgivelser, samt utredning og mulig behandling av disse.
 • Kunne diagnostisere og behandle de vanligste progressive tilstandene i fremre og bakre segment av øyet hos barn, inkludert i øyeoverflaten, linsen, uvea, netthinne og synsnerve.
 • Oppnå forståelse av hva som skiller øyesykdommer hos barn fra slike sykdommer hos voksne, og hvilke konsekvenser dette får for diagnostikk og behandling.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Undersøkelsesteknikk
ØYE-003 Motilitet og samsyn - "covertest"
ØYE-004 Motilitet og samsyn - stereopsis og simultan persepsjon
ØYE-005 Motilitet og samsyn - øynenes motilitet
ØYE-006 Motilitet og samsyn - Lee/Hess skjerm
ØYE-027 Elektrofysiologiske metoder
Øyelokk og øyets omgivelser
ØYE-030 Medfødte form- og stillingsanomalier
Tåreapparatet
ØYE-038 Medfødte tåreveisanomalier
Konjunktiva
ØYE-041 Akutte og kroniske betennelsestilstander i konjunktiva
Sykdommer i linse
ØYE-054 Misdannelser, herunder medfødt katarakt og leieforandringer
Okulær hypertensjon / glaukom
ØYE-060 Medfødt glaukom
Uvea
ØYE-064 Misdannelser og degenerasjoner
ØYE-066 Uveitter 
​Corpus vitreum
ØYE-068 Misdannelser og degenerasjoner​​
Retina og choroidea
ØYE-071 Misdannelser
ØYE-073 Prematuritetsretinopati
ØYE-076 Arvelige netthinnelidelser
ØYE-079 Tumores
Nevro-oftalmologi
ØYE-081 Papilleanomalier
Orbita
ØYE-085 Misdannelser
Strabisme
ØYE-089 Alle typer strabisme 
ØYE-090 Diplopi og bevegelsesforstyrrelser
Synsproblemer
ØYE-100 Refraksjonsfeil - tilpasse briller, kontaktlinser
ØYE-103 Amblyopi
ØYE-106 Funksjonelt synstap
ØYE-109 Lese og skrivevansker
Synsproblemer medfødte misdannelser
ØYE-110 Øyet og dets omgivelser - genetisk veiledning

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Etter kurset skal LIS kunne identifisere pasienter med nevrooftalmologiske problemstillinger og igangsette adekvate undersøkelser. Kunne tolke disse undersøkelsene og evt. koble inn andre spesialiteter dersom behov for dette. Ha en god forståelse av sykdomspanoramaet innen nevrooftalmologi og kunne snakke med pasienter om veien videre inkludert prognoser.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Undersøkelsesteknikk
ØYE-008 Synsfelt
Undersøkelsesteknikk
ØYE-021 Pupiller
ØYE-026 Radiologiske metoder
ØYE-027 Elektrofysiologiske metoder
Nevro-oftalmologi
ØYE-081 Papilleanomalier
ØYE-082 Sykdommer i nervus optikus
ØYE-083 Affeksjon av hjernenerver relatert til øynene
ØYE-084 Cerebrale tilstander med øyeaffeksjon

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Gi teoretiske kunnskaper om intraokulært trykk samt epidemiologi, etiologi, patogenese, klinisk bilde og behandling av de forskjellige glaukomtypene.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Undersøkelsesteknikk
ØYE-023 OCT av papiller
Okulær hypertensjon / glaukom
ØYE-060 Medfødt glaukom
ØYE-061 Ervervet glaukom - glaukomformer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Etter gjennomført kurs, skal LIS selvstendig kunne utføre en rekke prosedyrer som f.eks undersøkelse av øye med utlralyd, samt tolke fluoresceinangiografiske bilder, ha kunnskap om mørkeadaptasjonskurven, netthinnens anatomi og fysiologi m.m.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Undersøkelsesteknikk
ØYE-022 B-scan
ØYE-024 Fluoresceinangiografi
ØYE-025 ICG
ØYE-027 Elektrofysiologiske metoder
ØYE-029 Mørkeadaptasjon
Uvea
ØYE-067 Endoftalmitter
Corpus vitreum
ØYE-069 Korpusblødninger
Retina og choroidea
ØYE-070 Anatomi og fysiologi
ØYE-072 Diabetisk retinopati
ØYE-074 Degenerative lidelser og netthinneavløsning
ØYE-078 Ervervede makulopatier
ØYE-079 Tumores
ØYE-080 Retinale manifestasjoner ved andre sykdommer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Her finner du generell informasjon til LIS om kurs.

Langtidsplan/normalfrekvens viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:

Administrasjon og ledelse - Nasjonalt opptak, flere datoer tilgjengelig

 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i øyesykdommer

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for: Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i øyesykdommer

Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider: Regler for gammel spesialistutdanning – øyesykdommer

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? Her finner du mer informasjon om kursgodkjenning, spesialistgodkjenning, overgangsregler og lignende: For LIS i gammel ordning

Fordeling av RegUts ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Midt Norge har ansvaret for øyesykdommer. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Overordnete oppgaver for den enkelte spesialitet - fagkontakt RegUt

Nyttige lenker

Som LIS i øyesykdommer vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i øyesykdommer.

Sesyn er en elektronisk versjon av Ullevåls "Metodebok for øyesykdommer" og er gratis tilgjengelig for alt helsepersonnel som har øyesykdommer som sitt fagfelt, uavhengig av arbeidsgiver.

Vi har samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspill til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

Nyheter for LIS i øyesykdommer

  Sist oppdatert 10.04.2024