logo

Spesialistutdanning i radiologi

Denne siden er laget for leger i spesialisering i radiologi og omhandler spesialistutdanning.

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter

Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i radiologi og felles kompetansemål som du finner her:

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

​Kompetanseni​vå Kunnskap​ ​Ferdigheter
​Laveste kompetansenivå ​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå ​Ha kunnskap om Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå Ha god kunnskap om Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Felles kompetansemål er et sett av læringsmål som gjelder for alle spesialiteter og som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering.

Les mer her: Felles kompetansemål

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i radiologi:

Nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter for radiologi

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriftenHelsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

Nasjonalt anbefalte kurs i radiologi

Langtidsplan/normalfrekvens for kurs i radiologi (PDF)

Vi lenker til kursene fortløpende ettersom de publiseres: 

​Dette kurset arrangeres av radiologi, men LIS i både radiologi og nukleærmedisin deltar som ledd i utdanningen. ​

​​Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om diagnostikk og i noe grad behandling av hjerte- og lungesykdommer.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Thoraxradiologi - Teori
RAD-103 Røntgen, CT og MR - lunger, hjerte, mediastinum og thoraxveggen (3a)
RAD-104 Patologi i thorax (3a)
RAD-105 Røntgen og CT - lungesykdommer og luftveissykdommer (3b)
RAD-106 Nodulære fortetninger - benigne og maligne sykdommer (3a)
RAD-107 Immunsupprimerte og pasienter med medfødte lungesykdommer (3b)
RAD-108 Røntgen, CT, MR og nukleærmedisin - patologi i lungekar og sykdommer (3a)
RAD-109 Patologiske funn i thoraxveggen, mediastinum og pleura (3a)
RAD-110 Lungeembolier (3a)
RAD-111 Ultralydveiledet pleuratapping og aspirasjon (3a)
RAD-112 CT og MR - bruk av protokoller (3a)
RAD-113 Biopsier i thorax (3b)
Traume-/akuttradiologi – Thorax/Kar radiologi – Teori
RAD-318 Pneumothorax og pneumo-mediastinum (3a)
RAD-319 Mediastinal blødning, tracheobronkial skade, hjertekontusjon og aortaruptur (3a)
RAD-320 Lungekontusjoner, lacerasjoner, øsofagusskader og diafragmarupturer (3a)
RAD-321 Akutt blødning etter traume (3a)

Radiologi - Morfologisk diagnostikk - Projeksjonsradiologi, CT, MR og ultralyd
NUK-021 Anatomi av lunger, hjerte, mediastinum og thorax
NUK-033 CT - strålebelastning
NUK-040 Patologi i thorax
NUK-044 Tolke CT thorax og -abdomen

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

​Dette kurset arrangeres av radiologi, men LIS i både radiologi og nukleærmedisin deltar som ledd i utdanningen. ​

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Øre-nese-hals og øye - Teori
RAD-285 Normalanatomi i hode, hals og kjeveregion (3a)
RAD-286 Medfødte tilstander/lesjoner i hode og halsregion (3a)
RAD-287 Sykdommer i hode -og halsregion (3a)
RAD-288 Sykdommer i øyet og orbita (3b)
RAD-289 Sykdommer og unormal funksjon i kjeveleddet (3a)
RAD-290 Sykdommer i tinningben (3b)
RAD-291 Infeksjon og tumores i bihuler, larynx, pharynx, munnhule og ansikt (3b)
RAD-292 Sykdommer i glandula thyreoidea, paratyreoidea og spyttkjertler (3b)
RAD-293 Ultralydveiledet punksjon av lymfeknuter og glandula thyreoidea (3b)
RAD-294 Nukleærmedisinske undersøkelser - glandula thyroidea (3b)
Øre-nese-hals og øye - Ferdigheter
RAD-298 MR orbita, tinningben, ansikt og hals (3b)
Traume-/akuttradiologi – Nevroradiologi, øye- og ØNH radiologi – Teori
RAD-322 Skalle, skallebasisfrakturer og ansiktsfrakturer (3a)
RAD-323 Subdural, epidural og sub-arachnoidale blødninger (3a)
RAD-324 Parenkymskader og dyp axonal skade (3a)
RAD-325 Skader på bihuler og larynx, pharynx og munnhule (3a)
Traume-/akuttradiologi – Barneradiologi – Teori
RAD-326 Hodetraumer, nakkefrakturer og pseudoluksasjoner hos barn (3a)

Radiologi - Morfologisk diagnostikk - Projeksjonsradiologi, CT, MR og ultralyd
NUK-033 CT - strålebelastning
NUK-063 Ultralyd - sykdommer i thyroidea, parathyroidea, spyttkjertler​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Modalitetslære radiologi inkludert strålehygiene og strålevern - Teori
RAD-023 Ultralyd - bildedanning og valg av prober (3a)
RAD-024 Ultralyd - apparatur (3a)
RAD-025 Ultralyd - kontrastforsterket ultralyd (3b)
Abdominalradiologi - Teori
RAD-053 Endoskopi, endoskopisk ultralyd, nukleærmedisinske undersøkelser og PET (3a)
Hjerte og kar-radiologi - Teori
RAD-124 Røntgen, CT, MR og ultralyd - hjerte og de store kar (3a)
Onkologisk radiologi - Teori
RAD-279 CT, MR, ultralyd og PET-CT/PET-MR ved cancersykdommer (3b)
Øre-nese-hals og øye - Teori
RAD-293 Ultralydveiledet punksjon av lymfeknuter og glandula thyreoidea (3b)
Mammaradiologi - Teori
RAD-304 Mammografi, ultralyd og MR (3a)
Traume-/akuttradiologi – Generell traumeradiologi – Teori
RAD-309 FAST-Ultralyd (3a)

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Modalitetslære radiologi inkludert strålehygiene og strålevern - Teori
RAD-011 Bildedanning, strålefysikk og strålebiologi (3a)
RAD-012 Konvensjonell røntgendiagnostikk - muligheter, feilkilder og tolkning (3a)
RAD-013 Konvensjonell røntgendiagnostikk - anvendelsesområder (3a)
RAD-014 CT - bildedanning og strålefysikk (3a)
RAD-015 CT - apparatur (3a)
RAD-016 CT - muligheter, feilkilder og tolkning (3a)
RAD-017 CT - Anvendelsesområder og kontraindikasjoner (3a)
RAD-018 MR-fysikk og bildedanning (3a)
RAD-019 MR - apparatur (3b)
RAD-020 MR - valg av MR sekvenser og spoler (3b).
RAD-021 MR - muligheter, feilkilder og tolkning (3a)
RAD-022 MR - anvendelsesområder og kontraindikasjoner (3a)
RAD-023 Ultralyd - bildedanning og valg av prober (3a)
RAD-024 Ultralyd - apparatur (3a)
RAD-025 Ultralyd - kontrastforsterket ultralyd (3b)
RAD-026 Ultralydbilder - muligheter, feilkilder og tolkning (3a)
RAD-027 Ultralyd - anvendelsesområder (3a)
RAD-029 Radiologi - virkningsmekanismer for kontrastmidler (3a)
RAD-030 Radiologi - dosering av kontrastmidler og bruk av faser (3a)
RAD-031 Radiologi - indikasjoner, kontraindikasjoner, bivirkninger og evt forbehandling (3a)
RAD-032 Akutte kontrastmiddelreaksjoner (3a)
RAD-033 SPECT / PET CT - bildedanning og praktisk gjennomføring (3b)
RAD-034 SPECT / PET CT - bildeopptak og tolkning (3b)
RAD-035 Strålefysikk - røntgenstrålers effekt / vekselvirkning på vev (3a)
RAD-036 Strålevern (3a)
RAD-037 Strålehygiene rettet mot personale (3a)
RAD-038 Strålehygiene rettet mot pasienter (3a)
RAD-039 ALARA generelt og strålevern hos barn (3a)
RAD-040 Strålebelastning - CNS, thorax, abdomen/ bekken og ekstremiteter (3a)
RAD-041 Røntgenstråler ved uhell - pasientrådgiving (3a)
Modalitetslære radiologi inkludert strålehygiene og strålevern - Ferdigheter
RAD-042 Medikamentadministrasjon ved kontrastmiddelreaksjon (3a)
RAD-043 Strålevern på røntgenlab (3a)
RAD-044 Strålevern på intervensjonsrøntgenlab (3b)
Barneradiologi - Teori
RAD-197 Normalvarianter hos barn, stadier av utvikling og vekst (3a)
Onkologisk radiologi - Teori
RAD-277 Onkologiske sykdommer (3b)
RAD-279 CT, MR, ultralyd og PET-CT/PET-MR ved cancersykdommer (3b)
Traume-/akuttradiologi – Muskel-skjelett radiologi – Teori
RAD-317 Muskel-skjelettsystemet ved hardt skadede pasienter (3a)
Traumeradiologi – Ferdigheter
RAD-333 Evaluering av akutt syke/multitraume (3a)

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Her finner du generell informasjon til LIS om kurs.

Langtidsplan/normalfrekvens viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:

Administrasjon og ledelse - Nasjonalt opptak, flere datoer tilgjengelig

 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i radiologi

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for: Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i radiologi

Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider: Regler for gammel spesialistutdanning – radiologi

Har du flere spørsmål om gammel ordning? Her finner du mer informasjon om kursgodkjenning, spesialistgodkjenning, overgangsregler og lignende: Om gammel ordning og overgang til ny

Fordeling av RegUts ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Nord har ansvaret for radiologi. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Nyttige lenker

Som LIS i radiologi vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i radiologi.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspill til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

Nyheter om LIS-utdanning

Sist oppdatert 30.06.2023