logo

Spesialistutdanning i thoraxkirurgi

Denne siden er laget for leger i spesialisering i thoraxkirurgi og omhandler spesialistutdanning.

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter

Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i thoraxkirurgi, felles kirurgiske læringsmål og felles kompetansemål som du finner her:

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

​Kompetanseni​vå Kunnskap​ ​Ferdigheter
​Laveste kompetansenivå ​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå ​Ha kunnskap om Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå Ha god kunnskap om Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del (LIS1) *
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Felles læringsmål for kirurgiske spesialiteter (LIS2)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)
 • Læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Felles kompetansemål er et sett av læringsmål som gjelder for alle spesialiteter og som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering.

Les mer her: Felles kompetansemål

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i thoraxkirurgi:

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriftenHelsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

Nasjonalt anbefalte kurs i thoraxkirurgi

Langtidsplan/normalfrekvens for kurs i thoraxkirurgi (PDF)

EACTS-kurs kan benyttes. Se nettsiden til EACTS for kurskalender.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Koronarkirurgi
THX-028 Ischemisk hjertesykdom - kirurgisk behandling
THX-029 Koronarkirurgi  

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

EACTS-kurs kan benyttes. Se nettsiden til EACTS for kurskalender.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Klaffekirurgi
THX-033 Klaffekirurgi
THX-034 Aortaklaffeprotese
THX-037 Mitralklaffeprotese
THX-038 Mitralkirurgi/ mitralplastikk – klaffebevarende

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

EACTS-kurs kan benyttes. Se nettsiden til EACTS for kurskalender.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Klaffekirurgi
THX-034 Aortaklaffeprotese
Aortakirurgi
THX-042 Sykdommer i de store kar
THX-044 Aneurisme i aorta ascendens
THX-045 Aneurisme og disseksjon i aorta descendens

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

EACTS-kurs kan benyttes. Se nettsiden til EACTS for kurskalender.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Lungetumores
THX-052 Tumores i thorax - maligne og benigne
THX-053 Pulmektomi, lobektomi og kilereseksjon ved cancer pulm og metastaser

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Kurs i sirkulasjon, hjerte og thoraxanestesi (anbefalt kurs i spesialiteten anestesiologi) kan benyttes.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

ECC og mekanisk sirkulasjon
THX-012 Kardioplegi, hypotermi og ekstrakorporal sirkulasjon - kanylere, anlegge hjerte-lungemaskin
Mekanisk sirkulasjonsstøtte
THX-013 Mekanisk sirkulasjonsstøtte - anlegge IABP og ECMO

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Traumatologi dekkes av ATLS kurset (nkt-traume.no) som er anbefalt i felles kirurgiske fag del 2 og «Hemostatisk nødkirurgi» som arrangeres av helseforetakene, slik det er beskrevet under anbefalte læringsaktiviteter i thoraxkirurgi (helsedirektoratet.no).

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål**:

Traumatologi
THX-024 Stumpe og penetrerende thoraxskader
THX-025 Thoraxdren ved traumatisk hemo- eller pneumothorax
THX-026 Nødtorakotomi eller akutt sternumsplitt

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

**Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Den europeiske thoraxkirurgiske foreningen EACTS arrangerer kurs som dekker alle sentrale hjerte- og lungekirurgiske emner. EACTS academy arrangerer fem 5-dagers kurs over en 2-års periode:

 • Fundamentals in Cardiac Surgery part 1-3
 • Fundamentals in Thoracic Surgery part 1-2

Kursene skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Fundamentals in Cardiac Surgery part 1-3

Diagnostikk og utredning av pasienter med lidelser i thorax
THX-001 Rutiner, teknikker og prosesser
Risikovurdering
THX-009 Risikovurdere pasienter til hjerte- og lungekirurgi
Basale kunnskaper og ferdigheter
THX-010 Behandlingsprinsipper og behandlingsteknikker
Kirurgisk teknikker og suturer
THX-011 Instrumenter og suturer
Postoperativ overvåking og behandling
THX-019 Forløp og komplikasjoner
THX-021 Hjertekirurgi - postoperativ blødning og tamponade
Koronarkirurgi
THX-028 Ischemisk hjertesykdom - kirurgisk behandling
THX-029 Koronarkirurgi
THX-032 Hjerteinfarkt - kirurgisk behandling av mekaniske komplikasjoner
Klaffekirurgi
THX-033 Klaffekirurgi
THX-034 Aortaklaffeprotese
THX-035 Aortaklaffebevarende kirurgi /aortarotplastikk
THX-036 Utskifting av aortarot og innsetting av klaffebærende graft
THX-037 Mitralklaffeprotese
THX-038 Mitralkirurgi/ mitralplastikk - klaffebevarende
THX-039 Trikuspidalklaffen
THX-040 Minimal invasiv klaffeintervensjon
THX-041 Endokarditt

Fundamentals in Thoracic Surgery part 1-2

Diagnostikk og utredning av pasienter med lidelser i thorax
THX-001 Rutiner, teknikker og prosesser
Røntgen
THX-005 Røntgen og CT
Mediastinoskopi
THX-008 Mediastinoskopi
Basale kunnskaper og ferdigheter
THX-010 Behandlingsprinsipper og behandlingsteknikker
Postoperativ overvåking og behandling
THX-019 Forløp og komplikasjoner
Postoperativ overvåking og behandling
THX-022 Lungekirurgi - postoperativ blødning, luftlekkasje og chyluslekkasje
Lungetumores
THX-052 Tumores i thorax - maligne og benigne
THX-053 Pulmektomi, lobektomi og kilereseksjon ved cancer pulm og metastaser
Benigne lunge- og pleuralidelser
THX-055 Ikke-maligne tilstander i pleurahulen
THX-057 Spontanpneumothorax
Mediastinale tumores
THX-058 Vanligste mediastinale tumores - tymektomi 

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

​​Her finner du generell informasjon til LIS om kurs​.

Langtidsplan/normalfrekvens viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Nasjonalt anbefalte kurs i felles kirurgiske fag del 2

Langtidsplan/normalfrekvens for kurs i felles kirurgiske fag del 2 (PDF)

​​Spesialistutdanning i barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi og urologi har en felles del med felles læringsmål og felles kurs (del 2/FKI). Kursene i fellesdelen er anbefalt gjennomført i denne rekkefølgen:

​Første halvår

I løpet av det neste året

Mot slutten av andre år

Nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:

Administrasjon og ledelse - Nasjonalt opptak, flere datoer tilgjengelig

 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i thoraxkirurgi

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for: Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i thoraxkirurgi

Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider: Regler for gammel spesialistutdanning – thoraxkirurgi

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? Her finner du mer informasjon om kursgodkjenning, spesialistgodkjenning, overgangsregler og lignende: Om gammel ordning og overgang til ny

Fordeling av RegUts ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Vest har ansvaret for thoraxkirurgi. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Nyttige lenker

Som LIS i thoraxkirurgi vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i thoraxkirurgi.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspill til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

Nyheter for LIS i thoraxkirurgi

Sist oppdatert 30.06.2023