logo

Spesialistutdanning i klinisk farmakologi

Denne siden er laget for leger i spesialisering i klinisk farmakologi og omhandler spesialistutdanning.

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter

Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i klinisk farmakologi og felles kompetansemål som du finner her:

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

​Kompetanseni​vå Kunnskap​ ​Ferdigheter
​Laveste kompetansenivå ​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå ​Ha kunnskap om Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå Ha god kunnskap om Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Felles kompetansemål er et sett av læringsmål som gjelder for alle spesialiteter og som strekker seg gjennom hele utdanningsforløpet til den enkelte lege i spesialisering.

Les mer her: Felles kompetansemål

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i klinisk farmakologi:

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriftenHelsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

Nasjonalt anbefalte kurs i klinisk farmakologi

Langtidsplan/normalfrekvens for kurs i klinisk farmakologi (PDF)

Vi lenker til kursene fortløpende ettersom de publiseres:

 • Farmakokinetikk, farmakodynamikk og legemiddelmonitorering
 • Klinisk farmakologi i praksis
 • Legemiddeltilgang (legemiddelutvikling, metodevurderinger, legemiddeløkonomi, legemiddelmangler og beredskap)
 • Analytisk farmakologi og laboratoriedrift
 • Medisinsk toksikologi, rettstoksikologi og rusmiddelfarmakologi
 • Farmakogenetikk
 • Good Clinical Practice (delt opp i to kurs)

Kurset skal gi en introduksjon til farmakokinetikk, farmakodynamikk og legemiddelmonitorering. Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om hvordan legemidler og andre kroppsfremmende stoffer omsettes i og virker på kroppen, herunder spesielle forhold som gjelder sårbare pasientgrupper (barn, eldre, gravide/ammende og pasienter med nedsatt organfunksjon). Målet er at deltakerne etter endt kurs selvstendig skal kunne anvende denne kunnskapen i rådgivning og individtilpasset pasientbehandling.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Klinisk medisinsk virksomhet
KLF-001 Farmakokinetikk og farmakodynamikk
KLF-005 Sykdom og endret organfunksjon
KLF-006 Graviditet og amming
KLF-007 Barn og eldre
Laboratoriemedisinsk virksomhet
KLF-014 Indikasjon for farmakologiske analyser
KLF-015 Terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM)
KLF-019 ​Prøvematerialer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap som kan brukes til å vurdere legemidlers virkningsmekanismer og omsetning, deres effekter og bivirkninger, samt å kunne anvende dette i rasjonell bruk av legemidler

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Klinisk medisinsk virksomhet
KLF-002 Bivirkninger av legemidler
KLF-003 Legemiddelinteraksjoner og polyfarmasi
KLF-004 Forgiftninger
KLF-005 Sykdom og endret organfunksjon
KLF-006 Graviditet og amming
KLF-007 Barn og eldre
KLF-008 Naturmidler og kosttilskudd
KLF-010 Legemiddelsikkerhetsarbeid​
Laboratoriemedisinsk virksomhet
KLF-014 Indikasjon for farmakologiske analyser​
Samfunnsmedisinsk virksomhet
KLF-024 Legemiddelepidemiologi
KLF-031 Faglig rådgivning
Kommunikasjon
KLF-032 Produsentuavhengig legemiddelinformasjon

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Etter kurset skal LIS ha overordnet kjennskap til legemiddeløkonomi, herunder gjeldende prioriteringskriterier i helsevesenet, helseøkonomiske modeller, metodevurderinger og finansieringssystemer for legemidler både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Deltakerne skal ha fått kjennskap til sentrale aktører innen legemiddeløkonomifeltet og hvilken rolle disse har, samt kjenne til regulatoriske forhold rundt godkjenning og bruk av legemidler. Videre vil det bli fokusert på anvendelse av legemiddeløkonomi i sykehus, inkludert innkjøps- og anbudsprosesser og legemiddelkomiteens arbeid. Deltakerne skal kunne beskrive utfordringer knyttet til legemiddelmangel-og beredskap, og være kjent med kilder og verktøy til informasjon om legemiddelepidemiologi og legemiddelsikkerhet.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Samfunnsmedisinsk virksomhet
KLF-023 Legemiddelkomitéarbeid
KLF-025 Klinisk utprøving av legemidler​
KLF-026 Regulatoriske forhold
KLF-027 Legemiddelforvaltningen​​
KLF-028 Legemiddeløkonomi
KLF-030 Forsyningssikkerhet og beredskapsarbeid

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Dette kurset het tidligere "​Legemiddeløkonomi".

Etter endt kurs skal deltageren:

 • Kunne beskrive virkninger og forgiftningssymptomer av de vanligste rus- og legemidler, og ha kjennskap til noen giftige planter og sopper relevante for Norge
 • Kunne anvende kunnskap om de ulike stoffenes egenskaper til å bestemme egnet prøvemedium for analyse
 • Kunne diskutere utfordringer ved rusmiddelanalyser og fortolkningav resultatene
 • Kunne skille mellom sin rolle som lege/terapeut og rollen som oppnevnt sakkyndig for rettsapparatet
 • Ha kjennskap til rettstoksikologiske prinsipper og relevante lovparagrafer
 • Ha kjennskap til hva som kan skille god toksikologisk forskning fra dårlig forskning
 • Være oppmerksom på skillet mellom svekket bevissthet og svekket hukommelse ved ruspåvirkning eller mistenkt neddoping

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Klinisk medisinsk virksomhet
KLF-004 Forgiftninger
Laboratoriemedisinsk virksomhet
KLF-013 Rollen som terapeut, vitne, sakkyndig
KLF-016 Rusmiddelanalyser

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Dette kurset het tidligere "Medisinsk toksikologi og rusmiddelfarmakologi​".

Etter fullført kurs skal deltakerne ha kjennskap til:

 • Farmakogenetisk nomenklatur og analysemetodikk
 • Farmakogenetiske årsaker til variasjon i legemiddelrespons
 • Muligheter og begrensninger med farmakogenetisk testing
 • Hvilke farmakogenetiske tester som er tilgjengelig og indikasjoner for bruk av disse
 • Fortolkning av resultater fra farmakogenetisk testing

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Laboratoriemedisinsk virksomhet
KLF-014 Indikasjon for farmakologiske analyser
KLF-017 Farmakogenetisk variabilitet
KLF-018 Farmakogenetiske analyser
KLF-020 Analysemetoder

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Kurset er delt i to deler. Både del 1 og del 2 må tas. Nettkurs v/ Klinforsk

GCP1
Etter fullført kurs skal studenten:

 • Kjenne til det viktigste lovverket for klinisk forskning og forstå bakgrunnen for dette
 • Være godt kjent med GCP-prinsippene
 • Være godt kjent med forskjellige roller og ansvarsområder i kliniske studier
 • Kjenne til de ulike faser av kliniske studier og hvorfor de er så viktige
 • Kjenne innholdet på NorCRIN.no - Prosedyrer, maler og sjekklister for gjennomføring av kliniske studier, registrering av kliniske studier og avtaleinngåelser
 • Være i stand til å sette opp et studiearkiv
 • Være i stand til å sette opp en delegeringslogg
 • Forstå viktigheten av opplæring av studiepersonell, hvordan det kan gjennomføres og dokumenteres
 • Kjenne til forskningsetiske prinsipper, informerte samtykke og hvordan pasientrekruttering kan foregå
 • Kjenne til forskjellige typer datainnsamlingsverktøy
 • Vite hva monitorering av en legemiddelstudie innebærer
 • Kjenne til forskjellige typer uønskede hendelser og hvordan de skal håndteres
 • Ha god kjennskap til håndtering av studiemedisin og medikamentregnskap
 • Kjenne til prosessene rundt avslutning av en studie og hvordan data skal lagres
 • Kjenne til mulighetene for inspeksjon av legemiddelstudier

GCP 2:
Etter fullført kurs skal studenten:

 • Være godt kjent med lovverk for klinisk forskning, inkludert Helseforskningsloven og personopplysningsloven.
 • Ha god innsikt i hvilke ansvarsoppgaver som ligger på prosjektleder (sponsor/sponsorrepresentant og hovedutprøver) i en klinisk studie og spesielt legemiddelstudier, og hvordan disse ivaretas
 • Være i stand til å lage en studieprotokoll
 • Kjenne til obligatoriske søkeinstanser (CTIS, REK, SLV og andre) og hvor kliniske studier skal registreres
 • Kjenne til relevante kvalitetssystemer for klinisk forskning
 • Kunne gjennomføre risikovurdering av en klinisk studie
 • Kjenne til forskjellige typer datainnsamlingsverktøy
 • Vite når man må gjennomføre en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) og hvilke maler man kan benytte
 • Kjenne til viktige dokumenter som monitoreringsplan, datahåndteringsplan og statistisk analyseplan
 • Kunne håndtere uønskede hendelser i en legemiddelstudie

Kursene skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Samfunnsmedisinsk virksomhet
KLF-025 Klinisk utprøving av legemidler
KLF-026 Regulatoriske forhold

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Her finner du generell informasjon til LIS om kurs.

Langtidsplan/normalfrekvens viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:

Administrasjon og ledelse - Nasjonalt opptak, flere datoer tilgjengelig

 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i klinisk farmakologi

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for: Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i klinisk farmakologi

Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider: Regler for gammel spesialistutdanning – klinisk farmakologi

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? Her finner du mer informasjon om kursgodkjenning, spesialistgodkjenning, overgangsregler og lignende: Om gammel ordning og overgang til ny

Fordeling av RegUts ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Midt-Norge har ansvaret for klinisk farmakologi. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Nyttige lenker

Som LIS i klinisk farmakologi vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i klinisk farmakologi.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspill til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

Nyheter for LIS i klinisk farmakologi

Sist oppdatert 04.07.2023